Pressmeddelande
Södertälje har INTE sparat 100 miljoner på fusk med försörjningsstöd!

Boel Godner

I ett inslag i Sveriges Radios Morgonekot med rubriken: ”Bidragsbrott och hot mot kommunala tjänstemän ökar” refereras till en rapport i ämnet från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Rapporten visar att många politiker och tjänstemän i landet utsätts för otillåten påverkan.

I inslaget intervjuas det socialdemokratiska kommunalrådet i Södertälje Boel Godner. Hon säger följande:

”Vi måste tänka i alla våra verksamheter att det finns smarta personer därute som lär sig att bedra våra välfärdssystem”.

Reportern i inslaget, Pontus Mattson, gör en sammanfattning av situationen i Södertälje: ”Rutinerna skärptes. Bland annat vid utbetalning av försörjningsstöd. Nu granskas intyg, journaler och folkbokföringsadresser mer noggrant”:

Boel Godner fortsätter sedan:

”Här finns chefer som tar emot era misstankar, här finns anställda som bara jobbar emot felaktiga utbetalningar, vi ändrade hela vår verksamhet. Sedan dess har vi kunnat minska våra kostnader för försörjningsstöd med över hundra miljoner på bara några år genom att aktivt arbeta mot fusk”

Är det möjligt att en kommun sparat in över ETTHUNDRA miljoner på enbart minskat fusk med försörjningsstöd? Nej naturligtvis inte. Om man granskar vad kommunen skriver själv om detta framträder en annan och betydligt mindre solklar verklighet. Något man från populistiskt politikerhåll ofta rationaliserar bort. Huvudsaken är ju att man visar sig handlingskraftig!
Visst har Södertäljes kostnader för försörjningsstöd minskat, det visar följande tabell:

2016 – 285 miljoner
2017 – 283 miljoner
2018 – 237 miljoner
2019 – 226 el 219 miljoner (det står två uppgifter)
2020 – 217 miljoner

Men vad beror det på. Såhär står det i årsredovisningen 2018:

”Inom försörjningsstöd har nettokostnaderna, det vill säga kommunens kostnad för att bedriva verksamheten, minskat med 16 procent jämfört med 2017. Det beror på lägre utbetalt bistånd och minskade personalkostnader. Färre Södertäljebor har behov av ekonomiskt bistånd vilket

möjliggjort att verksamheten minskat antal medarbetare med bibehållen kvalitet. Nettokostnadsminskningen har även sin förklaring i en ny verksamhetsindelning från i år,

vilket innebär att kostnader för antivåldcenter och sociala boendeenheten ingår under verksamhet vuxenvård med 26 mnkr. Försörjningsstöd redovisar ett positivt resultat med 18,4 mnkr.”

År 2019 är det också beroende på vissa faktorer:

”Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd har fortsatt att minska. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd under 2019 har minskat med fem procent och antalet barn i familjer med ekonomiskt bistånd minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Kommunens kostnad för att bedriva verksamhet, det vill säga nettokostnaderna har minskat med 14 procent. Förutom minskat utbetalt bistånd är anledningen att verksamhet flyttats till Individ och familjeom-

sorg inför 2019, vilket ger lägre personalkostnader. Resultatet för året är en positiv

avvikelse mot budget med 13,2 mnkr. I januari 2019 slogs arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd samman till en ny enhet – arbete och försörjning efter att tidigare tillhört två olika nämnder. Under året har arbetsmarknad tillsammans med försörjningsstöd utformat det kärnuppdrag och den riktning som framöver ska finnas utifrån det nya resultatområdet.

Det har medfört att vissa arbetsmarknadsinsatser och administrativa tjänster inte tillsatts i avvaktan på det arbete som pågått under året i syfte att skapa effektiva vägar mot egen för sörjning. Det har inneburit att även nettokostnaderna för arbetsmarknadsenheten minskat med nio procent.”

Och 2020 är det inte heller en ren minskning:

”Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd har fortsatt att minska och är sex procent färre än 2019. Även antalet barn i familjer med ekonomiskt bistånd minskade med tio procent jämfört med föregående år. Kommunens kostnad för att bedriva verksamhet, det vill säga nettokostnaderna, har minskat med tre procent. Det beror delvis på att ansvaret för kommunens feriepraktikverksam-

het har flyttats till utbildningskontoret, vilket ger lägre personalkostnader. Även utbetalt bistånd har minskat ytterligare. Resultatet för året är en positiv avvikelse mot budget med 22,3 mnkr. Överskottet beror främst på lägre utbetalt bistånd och att kommunen fått statsbidrag för att minska och motverka segregation som finansierat redan budgeterad verksamhet. I syfte att skapa effektiva vägar mot egen försörjning har arbete och försörjning under året utformat en organisation

med rätt kompetens för uppdraget och som fordrar mindre personalresurser. Det har inneburit sam-

ordningsvinster, vilket också bidragit till det positiva resultatet. ”

Södertälje har minskat kostnader för försörjningsstöd med 68 miljoner på fyra år, men för att uppnå det resultatet har man omorganiserat, inte tillsatt tjänster, erhållit statliga bidrag, man har ändrat vissa kostnadsposter som ingick i försörjningsstöd och flyttat dem till andra enheter, osv.

Det är alltså inte så att denna kostnadsminskning enbart har bestått av att FUSK minskat med 100 miljoner. Detta är en mycket stor förenkling av Boel Godner, gränsande till lögn.

Väl känt är dock att det är extremt svårt att söka och få försörjningsstöd i Södertälje. Så svårt att många människor i behov av det avstår från att ens ansöka. Man söker överlevnad och inkomst på annat håll; man kanske väljer att inte äta, man bor kvar hos sin gamla mamma som försörjer en, man kanske begår brott, säljer sex, eller tvingas att som våldsutsatt kvinna stanna kvar hos sin förövare.

Med andra ord precis det som ett fungerande försörjningsstöd ska förhindra!

Vi lever i en tid av desinformation och fake news. En medial institution som Sveriges Radios Ekot låter sig användas som megafon av populister. De borde kolla uppgifter som anges innan de okritiskt för ut dem.

Skribent: Per Sternbeck
info@equalsthlm.se
0707-972029