Antagna vid årsmötet 26 april 2017

§1 Målsättning
Föreningen Equal verkar för ett jämlikt och rättvist samhälle. För att uppnå detta mål arbetar Equal med påverkansarbete för att stärka de sociala rättigheter som finns angivna i grundlagen och på olika sätt stötta utsatta individer för att dessa ska få sina rättigheter tillgodosedda. Föreningen Equal arbetar emot alla former av våld utifrån ett jämställdhetsperspektiv med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som grund. Föreningen är partipolitiskt obunden och religiöst neutral.

§2 Organisation
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§3 Medlemskap
Medlem blir man genom inträde i föreningen. En medlem som motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas ur föreningen. För att en medlem ska kunna uteslutas krävs det att två tredjedelar röstar för det vid årsmötet. I väntan på årsmötets beslut kan styrelsen stänga av en medlem som är aktuell för uteslutning från föreningens verksamhet.

§4 Medlemsavgift
Alla medlemmar ska betala medlemsavgift. Föreningens årsmöte bestämmer vilket belopp medlemsavgiften ska bestå av.

§5 Ordinarie årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls en gång om året i mars eller april månad. Medlemmarna ska få kallelse till mötet senast fyra veckor i förväg. Obligatoriska ärenden och övriga ärenden som styrelsen vill ta upp ska finnas med i kallelsen. Om en medlem vill ta upp frågor på årsmötet ska dessa frågor lämnas till styrelsen senast två veckor innan årsmötet. Styrelsen ska se till att verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, bokslut, revisionsberättelse, valberedningens förslag och underlag för övriga ärenden finns tillhanda för medlemmarna minst två veckor före mötet. Alla medlemmar som har betalt medlemsavgift innan den 31 december föregående år har yttranderätt och rösträtt på årsmötet. Omröstningen på mötet sker öppet om det inte beslutas om en sluten omröstning. Årsmötet ska vara offentligt. Bara de medlemmar som är närvarande på årsmötet har rösträtt. Vid lika röstetal avgör lotten.

På årsmötet ska följande ärenden tas upp:

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare och justerare
 3. Upprop
 4. Fråga om kallelsen till årsmötet har gått ut i tid
 5. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 6. Fråga om fastställande av balansräkning för det förflutna räkenskapsåret
 7. Anmälan av revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 9. Fastställande av budget, verksamhetsplan och medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 10. Val av ordförande
 11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleanter
 13. Val av valberedning
 14. Ärenden som styrelse, medlem eller revisor vill att årsmötet ska ta upp

§6 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen beslutar det eller om revisorn begär det. Styrelsen ska skicka ut kallelse till det extra årsmötet senast två veckor i förväg. Det eller de ärenden som ska tas upp på mötet ska finnas med i kallelsen.

§7 Styrelse
Styrelsen vars förhandlingar leds av ordföranden, består förutom av denne, av fyra ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen kan utse utskott eller arbetsgrupper som kan arbeta med särskilda frågor. Dessa gruppers förslag redovisas sedan för styrelsen som beslutar i de olika frågorna. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så kräver, dock minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då hälften plus en av ledamöterna är närvarande. Vid öppen omröstning har ordföranden vid lika röstetal utslagsröst. Vid sluten omröstning avgör lotten.

§8 Revision
En revisor och en revisorssuppleant som granskar styrelsens räkenskaper och förvaltning ska väljas av årsmötet.

§9 Förvaltning
Föreningens räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari till 31 december. Styrelsen ska överlämna verksamhetsberättelse, balansräkning, vinst- och förlusträkning för närmast föregående räkenskapsår till revisorn för granskning före första mars.

§10 Firmateckning och attesträtt
Styrelsen utser firmatecknare som tecknar firman två i förening. Styrelsen utser de personer som har attesträtt.

§11 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. Antingen av två på varandra följande möten där minst ett är ett ordinarie årsmöte eller på ett ordinarie årsmöte där minst tre fjärdedelar av de som deltar i omröstningen röstar för detta.

§12 Upplösning
Beslut om upplösning och likvidation av föreningen fattas av årsmötet. Antingen av två på varandra följande möten där minst ett är ett ordinarie årsmöte eller på ett ordinarie årsmöte där minst tre fjärdedelar av de som deltar i omröstningen röstar för detta. De behållna medlen ska gå till verksamhet