Följande punkter redogör för Equal. All vår verksamhet och alla våra aktiviteter strävar i de riktningar som anges i det följande:

Frihet

Equals inställning är att så mycket frihet som möjligt skall ges till medborgarna i länet och staden i alla dess delar. Vår verksamhet handlar ytterst om frigörelse från beroende, ohälsa och kontrollerande myndigheter. Kraften till detta kommer inte från tvång utan huvudsakligen från den egna fria viljan.  Diskussionen om valfrihet har i mycket kommit att handla om privata aktörers rätt att välja ”kunder” på samhällets alla områden, även myndighetsutövning. Vi ser att detta lett till stora problem med ökade samhällskostnader, ojämlik samhällsservice och en rättsosäker offentlig verksamhet.  Vi ser  däremot individens valfrihet som en viktig fråga, där till exempel rätten att välja olika sorters behandlingsmetoder,  med eller utan mediciner, i öppenvård eller slutenvård, måste erbjudas av offentlig verksamhet till de som är i behov av behandling.

Jämlikhet

Alla medborgare i länet och staden skall bemötas som jämlikar. Principen om likabehandling skall gälla i allt. De tjänster samhället erbjuder i form av vård, omsorg, utbildning skall vara jämlikt utformade sett över hela länet. Trots att alla medborgare skall bemötas som jämlikar så föds människor med olika förutsättningar. Equals grundhållning är att samhället skall vara uppbyggt så att det kompenserar människors olikheter och svårigheter med målet att uppnå så jämlika förhållanden som möjligt.

Rätt

Equal ser de sociala och medborgerliga rättigheterna som ett viktigt verktyg i uppbyggandet av ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Equal menar att alla medborgare, all myndighetsutövning och det mesta av samhällsdriven verksamhet ska byggas på rättsliga principer. Så är inte fallet idag då patienter i sjukvården i princip saknar rättigheter eller där personer som inte kan hävda sina rättigheter får sämre insatser av olika myndigheter än andra.

Solidaritet

Kärnan i samhället är hur vi som medborgare uppträder mot, och behandlar varandra. Detta påverkar sedan hur den offentliga makten utövas. Equal menar att samhället är sina medborgare och att samhället är större än staden, landstinget, staten. Equal anser att vi som medborgare har en plikt att vara solidariska mot varandra, och särskilt mot de av oss som har det svårare för sig och sämre livsvillkor än andra.

Social, ekonomisk och demokratisk hållbarhet

Det tar tid att bygga ett gott och jämlikt samhälle. Det gör att all verksamhet i länet och staden måste vara hållbar i ett långt perspektiv. Vi ser hur många människor hålls tillbaka i sin utveckling på grund av fördomar, låg utbildningsnivå eller för att man inte anses passa in i de rådande förhållandena på arbetsmarknaden. Vi vänder oss emot slöseri med, eller ineffektiv användning av, allmänna medel. Vi tror på demokratiska principer och ser det som bekymmersamt att så få engagerar sig politiskt. Samtidigt ser vi hur föreningslivet är en livsviktig men mycket underfinansierad resurs för demokratin som politiken inte använder sig av i tillräckligt hög grad.

Bli medlem i Equal