Artikelserie IVO
Exempel på hur IVO agerar vid anmälningar – från Equals verksamhet

Anmälan för Sven 82 i rullstol
"Inne på boendet drabbas Sven snabbt av försämrad hälsa. En bidragande orsak till detta var att han glömdes bort på en solbalkong." Foto: AdobeStock.com

I denna artikel tar vi upp några typexempel på hur IVO agerar när de får anmälningar om felaktigheter eller brister i hälso- och sjukvård och socialtjänst. IVO ställer sig genomgående på de professionellas sida trots att de enligt dem själva har ett tydligt patientperspektiv.

IVO tar bara upp det vårdgivaren väljer att dokumentera

Erik, en patient som vårdas inom rättspsykiatrin har anmält vården till IVO ett par gånger. Så här berättar han:

– Så fort vårdgivaren hävdar att vården är enligt beprövad vetenskap och omsorgsfull så får de rätt. Det enda sättet man kan få rätt är genom att vårdgivaren skrivit något i journalen som styrker det man angivit i sin anmälan. Vid en av mina anmälningar hade vårdgivaren skrivit i min journal att de hade förbjudit mig att tala med mina medpatienter om vissa saker. Då kom IVO fram till att vårdgivaren hade begränsat på ett sätt som inte var lagligt. Men om inte vårdgivaren hade skrivit om det i min journal hade IVO inte gett mig rätt, eftersom de alltid går på vad vårdgivaren skriver i patientjournalen och vårdgivarens svar till IVO. – En sak som IVO gjort bra är att de har uppmanat att vårdgivaren ska prata med mig om de händelser som jag anmält.

Helen vägras vård pga av principbeslut – IVO utreder inte ärendet

Helen, en ME-sjuk patient på Gotland som vägras utredning och vård av sin vårdcentral:

Helen har varit sjuk i ME under flera år. Hon har i omgångar försökt få utredning och vård på sin vårdcentral och vill bli remitterad till en klinik i Stockholm eftersom ME-vård saknas på Gotland. Vårdcentralen och Region Gotland har svarat henne att verksamheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [HSF] på Gotland remitterar inte till specialistenhet på fastlandet eftersom det vetenskapliga stödet för sådan verksamhet är bristfällig. De har också uppgett att patienter inte får remiss till neuromottagningen för åtgärd eller utredning av ME. Helen har svåra smärtor och är mest sängliggande, har svår yrsel, trötthet, influensasymtom och har även ett mycket dåligt minne och är rullstolsbunden.

Helen anmälde vårdcentralen och Region Gotland till IVO. IVO meddelar dock att de inte tänker utreda ärendet ”eftersom vi inte har någon skyldighet att utreda denna typ av klagomål enligt PSL” [Patientsäkerhetslagen]. IVO anger vidare att ”klagomålet inte omfattas av vår utredningsskyldighet eftersom det patienten klagar på… inte har lett till en bestående skada av allvarlig karaktär eller lett till ett väsentligt ökat vårdbehov.”

Läs artikeln om Helen från 11 oktober 2022

Patienten dog –  vården var bra säger IVO

Sven, en 82- årig dement man med diabetes tas in på äldreboende för avlastning för anhörig i juni 2020. Han har hittills skötts av sin fru som saknar sjukvårdsutbildning men som ändå genom kost och injektioner lyckats hålla hans blodsocker på acceptabla nivåer.

Inne på boendet drabbas Sven snabbt av försämrad hälsa. En bidragande orsak till detta var att han glömdes bort på en solbalkong utan att få chansen att dricka under flera timmar. Det var väldigt varmt vid detta tillfälle och de anhöriga fick detta berättat för sig av personal på boendet. Efter några dagar var Sven så dålig att han fick föras till sjukhus med ambulans. Man fann där att han utvecklat ketoacidos.

Ketoacidos kan inträffa om hormonet insulin saknas i kroppen. Då kan cellerna inte ta upp blodsockret och blodsockervärdet stiger. Det kan hända vid exempelvis obehandlad typ 1-diabetes, om man glömt ta sitt insulin eller om en insulinpump inte fungerar som den ska. Typiska symtom på ketoacidos är törst, illamående, buksmärtor, kräkningar, omtöckning och personens utandningsluft luktar aceton och tillståndet leder så småningom till medvetslöshet. Sven återhämtade sig inte från denna kris utan fördes till palliativ avdelning där han dog en dryg månad efter intaget på äldreboendet.

IVOs svar på detta:
”Inspektionen för vård och omsorg. IVO, har utrett klagomålet och har inte funnit brister…Klagomålet motiverar ingen ytterligare åtgärd av IVO och därför avslutas ärendet.”

Det stod ingenting i journalerna om att Sven blivit bortglömd på en solig och het balkong. Därför frågar inte IVO om det – trots att det fanns med i anmälan.
Att en patient med diabetes som skötts av en ”amatör” på området under flera år utan att utveckla ketoacidos, tas in på ett äldreboende och snabbt utvecklar ketoacidos föranleder ingen kritik från IVO. Vården har, trots Svens död, varit av god kvalitet.

IVO får anmälan om jäv i stadsdel – hänvisar till stadsdelen att utreda sig själv

Socialtjänsten i Farsta försätter en enskild i ett tillstånd av svält då de på felaktig grund nekar henne ekonomiskt bistånd. Den enskilda har genomgått en stor hjärtoperation och svält innebär livsfara för henne. Dåvarande enhetschef, T, påstår att hon gör en Lex Sarah-rapport på ärendet (2018), och skickar kopia på den påstådda rapporten till den enskilde.

Den enskilde kontaktar 2022 T, gällande ett nytt ärende, som visar samma omfattning av legalitetsfel som i tidigare ärenden.

Den enskilde efterfrågar kopia på beslut som Lex Sarah-rapporten från 2018 bör ha resulterat i. Nu uppdagas att det tidigare Lex Sarah-ärendet aldrig dokumenterats. T som nu är avdelningschef och Lex Sarah-ansvarig (!), diarieför först nu Lex Sarah-rapporten från 2018.

T som är uppenbart jävig i ärendet, vilket hon vidgår själv, gör ändå en Lex Sarah om att den tidigare Lex Sarah-rapporten är “borttappad”. T uppger dock inte att hon är jävig och försöker uppenbart påverka utfallet av ärendet och undvika utredning med sitt ställningstagande: “Det är uppenbart att den inkomna rapporten inte rör ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande och en utredning av rapporten ska därför inte inledas.” T gör alltså en Lex Sarah-anmälan om sig som enhetschef, till sig själv som Lex Sarah-ansvarig, och väljer att lägga ner ärendet.

Hur reagerar då IVO på den anmälan om jäv som kommer in i detta ärende:
”Du har skickat in ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ekonomiskt bistånd inom socialtjänstens verksamhet vid Farsta stadsdelsnämnd. IVO kommer i nuläget inte att genomföra någon tillsyn av verksamheten. Det beror på att (—) -det i första hand är ansvariga för verksamheten som är skyldiga att utreda klagomål och synpunkter på sin verksamhet. Du har därför möjlighet att skicka ditt klagomål direkt till ansvariga för den berörda verksamheten och få det utrett.”

IVO ger kritik efter att suicidal kvinna fått ”självmordsmedicin” utskriven – ingen behöver bry sig

En suicidal kvinna tar i augusti 2019 livet av sig med piller, ofta använda just vid suicid, utskrivna av olika psykiatriska enheter. Mamman anmäler detta och händelserna som föregår suiciden till IVO. Mamman polisanmäler även olika delar av psykiatrin. Polisen lämnar över ärendet till vårdåklagare – som väntar med att utreda ärendet tills IVOs utredning är klar. Ett år går, två år går. I december 2021 är IVO klar med sin utredning. De lämnar skarp kritik mot vården – men vem bryr sig? Vårdåklagaren tar del av IVOs utredning – och lägger ner förundersökningen om vållande till annans död och tjänstefel. IVOs ”sanktion” mot psykiatrin efter att ha påtalat stora brister i ärendet:
”Vårdgivaren ska beakta IVO:s beslut i sitt systematiska patientsäkerhetsarbete. IVO avslutar ärendet men kan komma att följa upp vilka eventuella åtgärder som vårdgivaren har genomfört med anledning av de identifierade bristerna”.

Artikelserie IVO:

Skribent Dennis Aberos och Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Hävda dina sociala rättigheter

1 Comment

 1. Bra att Equal startar en granskning av IVO. Vill här uppmärksamma följande:
  -Justitieombudsmannen (JO) har i april 2021 uttalat allvarlig kritik mot IVO:s sätt att sköta tillsynen av den psykiatriska tvångsvården. JO konstaterade i sitt beslut bland annat att IVO saknar kunskap om i vilken omfattning vårdgivarna använder tvångsåtgärder och att man inte använt sig av de verktyg man fått fått för att skaffa sig denna kunskap.
  -TT 2022-02-16 “IVO kritiseras :´Risk för korruption´” En oberoende utredning riktar skarp kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Enligt utredningen finns risk för korruption, oegentligheter och otillräcklig rättstillämpning i hela myndigheten, rapporterar P4 Väst. I detta fall hade IVO:s inspektörer mörkat missförhållanden på ett HVB-hem för flickor i Dalsland – misshandel, kränkningar och utebliven behandling.
  Det är lätt att hitta ytterligare uppgifter om dessa skandaler på webben.

5 Trackbacks / Pingbacks

 1. Historien om IVO - Equal
 2. Få sanktioner mot vård och socialtjänst från IVO - Equal
 3. Vad är det för mening med IVO? - Equal
 4. Fungerande granskning av vård och omsorg saknas – gör om IVO - Equal
 5. IVO kan inte påverka även om klagomålen upprepas - Equal

Kommentarerna är stängda.