Färre fick ekonomiskt bistånd 2023 – bra eller dåligt?

Graf över ekonomiskt bistånd
Om människor i behov av ekonomiskt bistånd inte får det uppnår de med största sannolikhet inte ”skälig levnadsnivå” och vad gör de när pengarna inte räcker.

Enligt en färsk rapport från Socialstyrelsen fick färre hushåll ekonomiskt bistånd 2023 jämfört med 2022. Är detta bra eller dåligt? Om det endast beror på att färre behövde bistånd vore det såklart bra. Men detta är troligtvis endast en del av förklaringen – då det samtidigt blivit mycket svårare att få bistånd från socialtjänsten.

Antalet biståndshushåll minskade från 161 000 till 146 000 mellan 2022 och 2023. Under 2023 betalade kommunerna ut cirka 10,4 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd, vilket är en minskning med 11 % (i fasta priser dvs justerat för inflationen). Det vanligaste biståndshushållet är ensamstående kvinnor med barn, där 11 % mottog ekonomiskt bistånd. Biståndshushållet där flest mottog ekonomiskt bistånd varensamstående män. Antalet barn i biståndshushåll minskade med 17 %. Antalet vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, det vill säga bistånd i 10 månader eller längre, minskade med 8 procent. 

Arbetslösheten ökade 2023 jämfört med 2022

Enligt statistik från SCB ökade arbetslösheten med 0,2 % år 2023 jämfört med föregående år. Trots detta minskade antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen med drygt 2 %. Orsaken till att SCBs och Arbetsförmedlingens statistik skiljer sig åt är pga att de mäter olika saker. SCB genomför Arbetskraftsundersökningar (AKU) medan Arbetsförmedlingen mäter just antalet inskrivna.

Vad kan det finnas för orsaker till att utbetalt bistånd minskar när arbetslösheten ökar?

En studie från 2023 (Ett skyddsnät för alla?) av Åke Bergmark och Hugo Stranz visar att försörjningsstöd minskat och blivit svårare att få under de senaste 25 åren. Detta har vi skrivit om tidigare (Studie visar att försörjningsstöd minskat och blivit svårare att få). Studien indikerar på att försörjningsstöd minskat kraftigt i generositet under de senaste 25 åren. Dels avslås fler ansökningar än tidigare, dels beviljas mindre bistånd än tidigare till dem som beviljas det. Försämringarna har ägt rum trots att villkoren i socialtjänstlagen inte förändrats. Ytterligare en forskare, Tapio Salonen, vid Malmö universitet har tidigare uttalat sig för SVT och sagt följande: ”Vi tror också att trösklarna blivit högre i socialtjänstens handläggning. Det handlar om tidsandan, en restriktivare hållning i debatten och det offentliga samtalet som kan slå igenom i handläggningen hos socialtjänsten.” 

Människor som vill ansöka om bistånd motverkas ibland av socialtjänsten

Ytterligare en delförklaring är att människor som vill ansöka om bistånd motverkas av socialtjänsten. Handläggare kan påstå att personen inte har rätt till bistånd och försöka motverka att hen lämnar in en ansökan. JO har vid flera tillfällen kritiserat socialtjänster för så kalladeförhandsbedömning (se bland annat dnr 3047-2022). Equal får regelbundet kontakt med människor som fått förhandsbedömningar.

Allt fler tvingas förlita sig på civilsamhället, tex Stadsmissionen

I Stadsmissionens fattigdomsrapport 2023 skriver de att ”Målgruppen personer med långvarigt försörjningsstöd har likaså ökat och är den i särklass största gruppen som kommer till Stadsmissionen för hjälp.https://sverigesstadsmissioner.se/wp-content/uploads/Fattigdomsrapporten-23_webbversion.pdf Dessutom definieras ”icke-mottagarna, de som kan förvänta sig hjälp av det offentliga men inte får det”. I icke-mottagarna återfinns troligen många personer som fått förhandsbesked, eller nekats bistånd, samt personer som helt gett upp om att söka hjälp.

Så är det en bra nyhet eller dålig nyhet att det blivit färre mottagare av ekonomiskt bistånd? Om man strävar efter ett jämlikt samhälle är det definitivt dåligt. Om människor i behov av ekonomiskt bistånd inte får det uppnår de med största sannolikhet inte ”skälig levnadsnivå” och vad gör de när pengarna inte räcker. Ja vad gör man då? Kvinnor bor kvar hos våldsutövande makar, vuxna barn lever på sin gamla mammas pension, somliga säljer nog droger andra gör inbrott i källarförråd. Man gör det som krävs för att man ska överleva. Och så dras samhället  isär ytterligare och blir alltmer ojämlikt.

Skribent Per Sternbeck, Dennis Aberos
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Läs också…

Hävda dina social rättigheter