Upphandling gav minskad valfrihet i ätstörningsvården

Upphandling gav minskad valfrihet i ätstörningsvården
Köerna till SCÄ är långa för vuxna patienter. Köerna till Mando är korta eller obefintliga. Foto: alphaspirit (AdobeStock.com)

Följ vår artikelserie ”Störd ätstörningsvård i Stockholm”!
Störd ätstörningsvård i Stockholm – upphandling minskade patienters valfrihet
– Mandos ifrågasatta metod utgör över halva ätstörningsvården i Stockholm
– Äldre med ätstörning – ”ingen prioritering” och “Vad erbjuder Mando
– “Upphandlingen förbättrar utbudet för brukarna” och SCÄ satsade pengar avsedda för vård på forskning
– Vem tjänar på upphandlingen – verksamheter eller patienter?

Regionen tilldelade Mando en stor del av ätstörningsvården i Stockholm i upphandlingen. En stor andel av patienterna vill inte vara patienter hos Mando på grund av deras metoder. Nu växer köerna hos den enda återstående vårdproducenten.
– Upphandlingen minskade patienternas valfrihet, säger patientföreträdare.

Fram tills för ett år sedan hade Region Stockholm tre olika vårdproducenter som bedrev vård med olika ingångar och olika innehåll för personer som drabbats av ätstörning. Det fanns tre olika aktörer med tre metodiska upplägg för patienterna att välja emellan. Vid förra årets upphandling förlorade en av de tre vårdproducenterna, Capio, sitt avtal till förmån för en annan, Mando. Kvar på marknaden finns nu regionens egen vårdproduktion, Stockholms Centrum för Ätstörningar, samt det privata sjukvårdsföretaget Mando Group AB.

Kö hos den ena – plats hos den andra

Helena Forsman Påverkansansvarig
på Frisk & fri. Foto: Frisk & Fri

Nu ett år efter de ändrade förhållandena börjar ett mönster bli tydligt. Köerna till SCÄ är långa för vuxna patienter. Köerna till Mando är korta eller obefintliga.  
– Det var en ickefråga under upphandlingen, berättar Helena Forsman från Frisk & Fri. Eftersom Mando hade en lägre marknadsandel var det inte ett problem då. De som ville dit sökte och motsatt. Efter upphandlingen har det blivit ett problem, fler väljer aktivt SCÄs metod och väljer bort Mandos.
Frisk & Fri betonade också det positiva i att patienter hade tre olika inriktningar att välja på:
– Vi trodde att det här var ett medvetet skapat mervärde, av omsorg om patienterna. Hade vi vetat att det snarare var en slump baserat på upphandlingsregler och godtycklighet i bedömning av kvalitetsindikatorer angivna av anbudsgivarna själva hade vi agerat annorlunda, säger Helena Forsman.

Stockholm föregångare inom ätstörningsvården – förut

Helena Forsman arbetar på Frisk & Fri, en ideell förening som ger stöd och råd till personer och närstående drabbade av ätstörning. Föreningen arbetar förebyggande och verkar för en bättre vård:
– Vi har tyckt och hävdat att Stockholm har haft en fördel då det funnits tre olika metoder för att behandla ätstörningsproblematik. Vi har sett Stockholm som en föregångsregion på många sätt, säger Helena, men nu vet vi inte längre.

Inbjöds att bidra i upphandlingsprocess

2016 bjöds Frisk & Fri in av den upphandlande enheten på Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen att komma med synpunkter och inspel till den kommande upphandlingsprocessen av fortsatt ätstörningsvård. Ätstörningsvård är ingen liten sak. 200 000 personer i landets befolkning, 2 %, är eller har varit drabbade av ätstörning. Till det ska läggas alla närstående som drabbas sekundärt.
– Personer som lider av hetsätning var en stor fråga. I tidigare upphandlingar hade vård för den gruppen inte upphandlats. Vi hade ganska många diskussioner kring fördelarna med att ha flera olika aktörer med olika inriktningar. Fungerar inte behandlingen, kan jag prova en annan. Det ger valfrihet. Och jag tycker inte att det var något fel på frågorna eller instruktionerna i Förfrågningsunderlaget på något sätt. Där stod också att man ville bredda vården för personer med en hetsätningsstörning.
– Vi var kanske lite naiva, säger Helena, för vi kände att vi verkligen kunnat bidra med våra kunskaper och att vi blivit lyssnade på av HSF.

Tre olika aktörer – tre olika metoder

2016 fanns tre aktörer i den stockholmska ätstörningsvården:
SCÄ, Stockholms Centrum för Ätstörningar använder metoden KBT-E. En form av kognitiv beteendeterapi inriktad på ätstörningar. Man erbjuder behandlingen både enskilt och i grupp och den har evidens.  Capio, som inte längre har avtal med regionen, erbjöd en metod man hämtat hem från Italien som gick ut på att få patienten att bättre förstå sin sjukdom.  Och så Mando, som fick behålla sin andel från förut och dessutom vann Capios del av ”marknaden” sticker ut genom att ha en helt egen definition av ätstörningar och hur vården av dem ska bedrivas. Så här skriver företaget på sin hemsida:
“Den ångest, depression och de tvångstankar som patienten kan ha är inte det som orsakar ätstörningen. De psykiska problemen är istället symptom på svält och resultatet av ett stört och oregelbundet ätande. De psykiska symptomen minskar för att slutligen försvinna helt när patienten återfår kontrollen över sitt ätande och ätbeteendet blivit normalt igen. Ätstörningen är inte resultatet av en psykisk sjukdom”.

Företaget har utvecklat ”Mandometern” som är ett verktyg för att normalisera ätandet och koppla det till mättnadskänsla.
– Det var en styrka med de här olika ingångarna och behandlingsformerna. Och det hävdade vi.

Tre aktörer blev två

Sommaren 2018 kom beskedet om att upphandlingen var klar. Mando Lean och Mando, två systerföretag inom samma koncern, lade ett anbud vardera.  Och det visade sig att Mando Lean fått högsta poäng i anbudet. På Frisk & Fri var man mycket bekymrade:
– Det här beslutet skulle, som vi såg det, försämra för patienterna. Vi tillskrev HSF och ringde, men det tog tid. I samband med det fick vi prata med Maria Hägerstrand, chefen för den avdelning som skötte upphandlingen. Vi var väldigt oroade och bad dem riva upp beslutet men det kan man inte göra. Eftersom Frisk & Fri inte var en part i upphandlingen kunde vi inte överklaga. LOU är komplext och ingen av anbudsgivarna överklagade i det här fallet. Allt hade gått rätt till i avtalsförfarandet.

Köer hos SCÄ – platser hos Mando

Nu har det nya avtalet varit i kraft sedan årsskiftet. Det är fortsatt långa köer för vuxna patienter:
– De har sett en ökning av vuxna patienter på SCÄ. Man uppfattar att det är fler som söker sig dit. SCÄ har fått tydliga direktiv om att när det kommer patienter till dem som de inte kan ge vård inom vårdgarantin så ska de hänvisa till Mando. Om man som patient inte accepterar det erbjudandet accepterar man att vårdgarantin sätts ur spel, berättar Helena och fortsätter:
– Nu har vi den situation vi varnade för. Att många patienter aktivt väljer den vårdform som erbjuds på SCÄ och att man hellre väljer att vänta under lång tid. Vilket leder till att ätstörningarna hos de som får vänta riskerar att fördjupas och förvärras.
– Vår erfarenhet säger oss att det speglar förtroendet för behandlingen i första hand och delvis också synen på vad en ätstörning är som gör att många väljer SCÄ framför Mando. Vi vill problematisera att det i grunden begås ett misstag om man säger att det för individen inte spelar någon roll vad man väljer för behandling av de två. Det är inte att utgå från en personcentrerad vård.

Minskad valfrihet resultat

Mando har en biologisk syn på ätstörningar. De bortser från människors strategier och beteenden. Mando koncentrerar sig på maten. Annan samsjuklighet, ångest, tvång och kanske självskadebeteende som många patienter har, är ingen stor sak enligt dem. Synsättet går på tvärs emot vad många patienter tycker och känner.

Region Stockholm står nu och fram till 2024, det är till dess avtalet gäller, i en situation där Hälso- och sjukvårdsförvaltningens upphandlande enhet och ansvariga politiker tilldelat en aktör som är aktivt misstrodd av många patienter, halva ätstörningsvården. Helena Forsman:
– Vi har förhoppningar om att kunna påverka vården genom att delta i utvärdering och uppföljning, och genom att påverka de instrument och kvalitetsredogörelser som ska ligga till grund för nästa upphandling.

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Följ vår artikelserie ”Störd ätstörningsvård i Stockholm”!
Störd ätstörningsvård i Stockholm – upphandling minskade patienters valfrihet
– Mandos ifrågasatta metod utgör över halva ätstörningsvården i Stockholm
– Äldre med ätstörning – ”ingen prioritering” och “Vad erbjuder Mando
– “Upphandlingen förbättrar utbudet för brukarna” och SCÄ satsade pengar avsedda för vård på forskning
– Vem tjänar på upphandlingen – verksamheter eller patienter?