Öppet brev till socialborgarrådet Jan Jönsson
Socialtjänster i Stockholm bryter mot lagen – vad gör du åt det?

Jan Jönsson socialborgarråd i Stockholms stad
Jan Jönsson vi kräver nu att du omedelbart ser till att Stockholms socialtjänster börjar följa gällande lagstiftning. Foto: Liberalerna

Stockholms stads socialtjänstinspektörer gjorde nyligen en kvalitetsgranskning av ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende i Hässelby-Vällingby, Skarpnäck, Skärholmen och Södermalms stadsdelsförvaltningar. Rapporten visar att socialtjänster i Stockholm flagrant bryter mot lagen och medvetet undviker att ge bistånd till behövande. Hur kan socialtjänster tillåtas bete sig så här?

”I ett ärende i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning anmälde psykiatrin två gånger stor oro för att en brukare med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning sov utomhus trots kall årstid. Av dokumentationen framgick inte att några åtgärder vidtogs utifrån anmälningarna och i biståndsbeslutet uppgavs att eftersom den enskilde inte ansökte om boende så hade hen löst det på egen hand. Detta innebär att inkomna orosanmälningar lämnades utan åtgärd samt en passivitet i relation till socialtjänstens yttersta ansvar. Bland de granskade ärendena vid förvaltningen fanns andra liknande exempel.” Ur rapporten.

I Stockholm får svårt sjuka hemlösa personer sova utomhus mitt i vintern trots upprepade orosanmälningar till socialtjänsten. Detta förfarande bryter mot lagen.

”Samtliga förvaltningar uppgav att lösningar ofta bygger på att den enskilde flyttar till annan kommun… främst i Hässelby-Vällingby och Södermalms stadsdelsförvaltningar ställdes krav på den enskilde att söka boende i hela landet för att ha rätt till bistånd.” Ur rapporten.

I Stockholm villkoras bistånd för hemlösa och bostadslösa med att de söker bostad på annan ort trots att Regeringsrätten har dömt att det är olagligt att avslå ekonomiskt bistånd med motiveringen att den enskilde vägrar att flytta till en annan kommun. Man bryter mot lagen även här.

Socialtjänstinspektörernas rapport är skoningslös. Man fortsätter:

”Avslagsbesluten i de granskade ärendena grundades bara i undantagsfall i att personen själv hade egna medel för att lösa situationen. I övrigt handlade avslagen främst om att den enskilde inte uppfyllt de krav som ställts.”

”Samtliga förvaltningar beskrev att gruppen med svårare psykosocial problematik kan vara besvärlig att arbeta med på ett långsiktigt sätt eftersom de inte passar in i organisationen och ofta inte etablerar hållbara kontakter och insatser från andra enheter. Denna målgrupp behöver motivationsarbete och helhetssyn, speciallösningar och samordnade insatser från flera enheter.”

Socialtjänsterna har alltså en organisation som inte passar den grupp de ska hjälpa och ställer så hårda krav att de människor de främst finns till för, ”gruppen med svårare psykosocial problematik” inte klarar av att leva upp till kraven. Och då blir de utan bistånd oavsett vilken nöd de befinner sig i. Detta bryter också mot lagen.

Jan Jönsson. Du har som socialborgarråd det politiska ansvaret för socialtjänsterna i Stockholm. Inspektörernas rapport visar att socialtjänster antingen inte kan de lagar och regler de ska verka efter eller så struntar de medvetet i dem. Vi kräver nu att du omedelbart ser till att Stockholms socialtjänster börjar följa gällande lagstiftning. Att socialtjänsterna omedelbart slutar med social dumping och att du skyndsamt beslutar om en omorganisation av socialtjänsten som garanterar gruppen med svårare psykosocial problematik bistånd efter behov. Som socialtjänstlagen anger.

Läs rapporten Kvalitetsgranskning av ekonomiskt bistånd

Stockholm den 11 februari 2021
Föreningen Equals styrelse

För mer info:
Per Sternbeck,
0707-972029
info@equalsthlm.se