Remissvar till Läkemedelsverket

Remissvar till Läkemedelsverket
Vi uppfattar godkännandet av esketamin som en skandal där nytta och säkerhet för patienterna har fått stå tillbaka för läkemedelsindustrins krav. Foto: Hjortron / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel.

Inledning

Detta är den ideella föreningen Equals svar på Läkemedelsverkets remiss enligt ovanstående. Vi företräder patienter och personer drabbade av psykofarmakas negativa verkningar och biverkningar. Vi, och inte heller någon annan patientorganisation, finns med på sändlistan för remissen. Läkemedelsverket är enbart intresserat av läkemedelsindustrins och professionens synpunkter. Det är djupt bekymmersamt för att uttrycka det milt. Vi och våra medlemmar anser att myndighetens ensidighet är en bidragande orsak till att tiotusentals människor i Sverige lider av psykofarmakas negativa verkningar och biverkningar utan att få hjälp för detta.
Det står var och en fritt att svara på remisser från staten. Vi utnyttjar härmed denna rätt.

Mycket svag evidens enbart utvärderad av tillverkaren

LMV ger ett förslag hur vården skall kunna erbjuda ”Behandling med Spravato, i kombination med SSRI och SNRI, ges intranasalt en gång varje eller varannan vecka efter två inledande månader av tätare dosering” (HSLF-FS 2017:74).

Detta handlar om ett narkotikaklassat narkosmedel, esketamin, som enbart är utvärderat av producenten Janssen /Johnson&Johnson. Läkemedelsbolaget har trots att de själva gjort undersökningarna inte lyckats visa någon fördel för sprayen med esketamin jämfört med vattenspray.

Stor risk för allvarliga biverkningar

Det blev efter en månads intensiv behandling, ett esketaminrus två timmar två gånger i veckan, ingen kliniskt meningsfull skillnad mellan esketamin och vattenspray vare sig vad gällde depression eller självmordstankar. Däremot finns det allvarliga biverkningar som urinvägsskador, attacker av högt blodtryck, förvirring och risk för missbruk. De som får sug efter esketamin kan lätt hitta ketamin på stan och det betyder att ett medicinskt bruk lätt blir ett omfattande missbruk i samhället. Esketamin verkar även direkt farligt eftersom det dog sex personer i esketamingruppen men inga i vattenspray-gruppen under studierna som bedrevs av läkemedelsbolaget. Dödsfallen var sådana att de starkt kan misstänkas hänga samman med esketamin. Det var tre självmord, en trafikolycka och en hjärtdöd.

Läkemedelsverket bortser från allvarliga trafikrisker

Det förvånar oss att Läkemedelsverket, som skall skydda befolkningen för farliga mediciner, inte kräver obligatorisk registrering med en checklista av alla biverkningar vid användning av esketamin. Inte heller skyddar Läkemedelsverket befolkningen för ökad trafikrisk med patienter som tagit ett esketaminrus på en psykiatrisk mottagning. Det borde vara självklart med absolut förbud för att framföra fordon under dagen man har tagit ett esketaminrus. Men Läkemedelsverket har inte med Transportstyrelsen på sin lista över remissinstanser.

Upphäv godkännandet

Vi uppfattar godkännandet av esketamin som en skandal där nytta och säkerhet för patienterna har fått stå tillbaka för läkemedelsindustrins krav.

Vi begär med detta remissvar att Läkemedelsverket och regeringen gör allt de kan för att överpröva och upphäva det ogrundade och farliga godkännandet av esketaminspray för bruk på människor.

Stockholm den 13 maj 2020
För föreningen Equal
Per Sternbeck
Föreningssekreterare
0707-972029
info@equalsthlm.se