Pågående medicinering

Medicinering med psykofarmaka kräver regelbunden uppföljning. Det är viktigt med kontinuitet, det vill säga samma läkare, så att patienten inte behöver upprepa sin historia och för att det skall bli en personlig kännedom. Detta är också en rättighet enligt patientlagen.

Vid uppföljningsmöten gäller det att ha en utvärdering, vad är bra och vad är inte bra med den aktuella medicineringen? Om det är dålig effekt eller för mycket negativa verkningar kan medicineringen omprövas, det vill säga att man provar utan den medicinen. För att noggrant kunna följa tillkomsten av eventuella negativa verkningar behövs en checklista. Negativa verkningar, biverkningar, skall alltid anmälas till läkemedelsverket. Registreringen av biverkningar är en del av patientsäkerheten. Misstänkta biverkningar kan anmälas av läkare, sjuksköterska eller av patienten själv. Du kan använda formuläret från Läkemedelsverkets hemsida lmv.se

Innan du fortsätter ska du ange att du har läst och förstått följande:

Informationen på psykofarmakakollen.se, inklusive råd och rekommendationer, är att betrakta som ett allmänt utbildningsstöd. Den är inte avsedd att fungera som individuell medicinsk rådgivning, hälsorådgivning, för att ställa medicinsk diagnos eller behandla individuella problem.
Vi strävar efter att informationen på psykofarmakakollen.se är korrekt så långt det är möjligt.

Med detta sagt så ger vi inga garantier, och är inte ansvariga för eventuell skada eller förlust som uppkommer då någon använder informationen på hemsidan som grund för olika beslut.