Får jag INTE be om LOV?

Får jag INTE be om LOV?
Stockholm arbetar med LOV, Lag om Valfrihetssystem. Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster. Foto: © [snyGGG] / Adobe Stock

Under två dagar var Equal inbjudna att delta på socialpsykiatriska storstadsnätverkets årliga träff. Deltagare i detta nätverk är chefer och verksamma i socialpsykiatrin på olika nivåer från de tre storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm.

Det gjordes hel del intressanta jämförelser mellan de olika städerna beträffande det socialpsykiatriska arbetet. Talande var när de olika städerna skulle presentera sitt boendestöd, hur det är organiserat och vad man vill uppnå med sitt arbete. Både Göteborg och Malmö beskrev att man eftersträvade en verksamhet präglad av helhetssyn på människan och att man arbetade med ett återhämtningsperspektiv. När Stockholm presenterade sitt boendestöd presenterade man sig som 14 kommunala utförare och 44 privata. Inget snack om helhetssyn där inte. Åtminstone inte för brukarna.

LOV – Lag om valfrihetssystem

Stockholm arbetar med LOV, Lag om Valfrihetssystem. Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster. Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer som konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet. Vill säga: LOV handlar om valfrihet för företag att ge sig in på en marknad på lika villkor som andra företag. Valfriheten för klienterna är inte lika viktig och inte heller resultatet. I LOVs ögon kan ett gemensamt återhämtningsperspektiv och en strävan efter att ha en helhetssyn på klienterna säkert ses som konkurrenshämmande.

Tillfällen – inte timmar – i Malmö och Göteborg

En annan skillnad mellan städernas system, också präglat av LOV, är att i Malmö och Göteborg mätte man boendestödet i tillfällen. Det här systemet gör att vissa veckor blir stödtillfället kortare eller längre beroende på hur personens mående eller form är. Ibland kan det behövas längre tid, ibland kanske ingen tid alls för att personen som får boendestödet mår så bra att hon inte behöver det. Kort sagt, det finns en flexibilitet i systemet som anpassar sig efter klientens behov och vilja. I Stockholm mäter man boendestödet i timmar (så att konkurrensneutralitet kan uppnås). Genomsnittlig beviljad boendestödstid i Stockholm är 8,4 timmar i månaden. Vi fick en särskild dragning från Hässelby-Vällingby. Där fanns det de som hade boendestöd beviljat med 30 minuter i månaden. En tydlig trend där var att antalet klienter ökade liksom behoven hos dessa medan antalet boendestödjare låg fast. Det fanns ingen flexibilitet utan man var där de timmar som beviljats oavsett behov eller inte.

Stockholm har vulgoversion av New Public Management

Under dagarna framstod det allt tydligare att Stockholm är extremt nyliberalt i sina lösningar jämfört med Malmö och Göteborg. Man har en vulgoversion av New public Management som inte finns i de två andra storstäderna. Man pratar om valfrihet men det är valfrihet för företag. För både personal och brukare är valfriheten mindre med de marknadsorienterade systemen jämfört med de system som praktiseras i de två andra städerna. Det är troligt att detta färgar av sig på hela det sociala arbetet i städerna. I vår rapport Avslagsmaskinen visade vi att Stockholm, har väsentligt mycket mindre kostnader för ekonomiskt bistånd än Göteborg och Malmö.

Ord betyder – ord påverkar

Vi har fått det förklarat för oss att det pågått eller pågår en löpande diskussion om socialtjänsten ska vara omhändertagande eller myndighetsutövande. Med vår kunskap om hur Stockholms socialtjänst fungerar råder det ingen tvekan om vilken sida som vunnit här. Det är lite mer oklart hur det går i Göteborg och Malmö. Kan man tro på alla dessa fina powerpointpresentationer? Troligtvis måste man dra ifrån en hel del. Men ändå: Ord betyder något. Det blir troligtvis en stor skillnad för brukarna om ledningen för boendestöd tänker i begrepp som helhetssyn och återhämtningsperspektiv jämfört med att tänka konkurrensneutralitet. Helhetssyn och återhämtningsinriktat är svåra begrepp att ta på och konkretisera. Men om man aldrig använder sig av sådana ord, vilket jag aldrig hört socialtjänsten göra under mina år av arbete i närheten av stadens socialtjänst, är det mycket lätt så att man faller tillbaka på regelverk och regelmässigt börjar använda sig av dem, oavsett om de fungerar för klienten eller inte. Där är vi idag i Stockholm.

Får jag be om verklig valfrihet för brukaren? Får jag be om en verksamhet som anpassar sig efter brukarens behov och önskemål? Får jag INTE be om LOV?

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…