Bostad vid hemlöshet i Stockholm

Vi verkar i Stockholm och har därför gjort en särskild Stockholmsavdelning

På dessa sidor hittar du information om vem du ska kontakta om du är hemlös i Stockholm, vilka slags boenden som Stockholms stad erbjuder, och om Stockholm tak-över-huvud garanti. Vi berättar också om vad som gäller om att få förtur till en bostad pga hot och våld, och om ett nätverk mellan några kommuner i nordvästra Stockholm som hjälper våldsutsatta med ett nytt boende.

Om hemlöshet

Hemlöshet är ett växande problem i Sverige. Det finns färre och färre kommunala bostadsbolag med rimliga hyror efter all utförsäljning som har skett under de senaste årtiondena och efter det att många bostäder rivits i kommunerna när det under perioden inte funnits tillräckligt med hyresgäster . Bristen på bostäder slår extra hårt mot de akut hemlösa. I hela landet ökar antalet personer som sover på härbärgen, i offentliga lokaler och utomhus. Drygt 33 000 personer lever i hemlöshet i Sverige, enligt siffror från Socialstyrelsen.

I första hand ska en person som är hemlös söka hjälp hos stadsdelsförvaltningen där hen senast var skriven. Stadsdelsförvaltningarna har öppet kontorstid.

Under kvällar och nätter är det hemlöshetsmottagningen och socialjouren som ska kontaktas.

Personer som inte har haft kontakt med en stadsdelsförvaltning under de senaste två åren ska vända sig till socialförvaltningens enhet för hemlösa.

Hemlöshetsmottagningen
Socialförvaltningen
Kvällstid 16.30–24.00 kan du få akut hjälp att hitta en plats på akutboende eller härbärge.
Telefon 08-508 25 140

Socialjouren
Kontakta socialjouren kvällar, nätter och helger.
Telefon 08-508 40 000
E-post socialjouren.sof@stockholm.se

Enheten för hemlösa
Socialförvaltningen
Östgötagatan 10, 116 25 Stockholm
Jourtelefon, tidsbokning och information.
Telefon 08-508 25 301

Uppsökarteamet
Socialförvaltningen

Kontakta stadens uppsökare om du är orolig för en person som lever i hemlöshet eller far illa på stan. Uppsökarna arbetar dagar, kvällar, nätter och helger.

Telefon 08-508 25 673
E-post uppsokarteamet@stockholm.se

Det finns allt från akuta och tillfälliga boendeplatser i form av nattlogi på härbärge, hotell eller vandrarhem till mer långsiktiga boendeformer i dygnet runt-boende. Socialtjänsten har även andra insatser, som försöks- och träningslägenheter samt träningsboenden.

Det är stadsdelsförvaltningen eller enheten för hemlösa som utreder behovet av stöd och som fattar beslut om bistånd i form av olika boendeinsatser.

Stockholms stad har ett tak över huvud garanti som ska ge en tillfällig bostad vid akut hemlöshet. Garantin omfattar medborgare som är folkbokförda i Stockholms stad och är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Eftersom tak över huvud garantin är en akut insats i syfte att avvärja nöd kan logi endast beviljas för en eller maximalt några enstaka nätter i taget. Det är inte möjligt att bevilja mer stadigvarande boendeformer inom ramen för tak över huvud garanti. Du kan läsa mer om tak över huvud garantin här.

Personer över 20 år med missbruks-/beroendeproblematik eller långvarig psykisk ohälsa

Om du har missbruks-/beroendeproblematik eller långvarig psykisk ohälsa och befinner dig i akut hemlöshet och har behov av personalstöd som finns på akutboende (härbärge) ska du vända dig till hemlöshetsmottagningen för nödprövning efter kontorstid.

Hemlöshetsmottagningen har öppet måndagar till fredagar klockan 16:30-24:00 samt lördagar till söndagar klockan 16:00-24:00. De nås på telefonnummer 08-508 25 140.

Barnfamiljer

De akuta boendelösningar som kan bli aktuella är hotell eller vandrarhem.

Stockholms kommunfullmäktige antog i juni 2018 en handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden. Två vägledande principer är att långsiktiga boendelösningar alltid ska eftersträvas för målgruppen och korta beslutstider så långt det är möjligt ska undvikas.

Ett tryggt boende och kontinuitet är av grundläggande betydelse för barns utveckling och välmående. För barnets bästa innebär det att undvika både ofrivilliga flyttar och att leva i osäkra och tillfälliga boendeförhållanden. Handlingsplanen föreskriver att socialtjänsten ska arbeta intensivt stödjande med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden, i syfte att barnfamiljer så snabbt som möjligt ska komma vidare till mer stadigvarande boendealternativ.

Personer som fyllt 18 år men inte 20 år

Om du har fyllt 18 år men inte 20 år och ansöker om akut nödprövning efter kontorstid ska ärendet handläggas av socialjouren och du ska inte placeras på ett akutboende för vuxna (härbärge).

Personer 65 år och äldre

Om du är 65 år och äldre i akut hemlöshet och ansöker om akut nödprövning efter kontorstid ska ärendet handläggas av socialjouren och du ska inte placeras på ett akutboende för vuxna (härbärge) om du inte själv vill det.

Det finns däremot situationer där en persons omsorgsbehov, med hänsyn till bemanning, utrustning eller kompetens, inte kan tillgodoses inom ramen för ett akutboendes verksamhet. Exempel på sådana situationer är när en person behöver hjälp att förflytta sig i och ur säng (t ex med hjälp av lift), behöver hjälp med intimhygien (t ex byten/hantering av blöjor eller stomipåsar).

Personer som inte kan få sina behov tillgodosedda på ett akutboende ska beviljas boendelösningar som bättre tillgodoser deras behov.

Akut hemlöshet hos övriga medborgare över 20 år

Om du är vuxen över 20 år utan barn och befinner dig i akut hemlöshet men har inte missbruk/beroende och/eller långvarig psykisk ohälsa kan du också vända sig till hemlöshetsmottagningen efter kontorstid. Hemlöshetsmottagningen gör då en individuell bedömning utifrån aktuella din situation och dina behov. Då hemlöshetsmottagningen inte kan placera i andra boendelösningar än akutboende (härbärge) samråder hemlöshetsmottagningen med socialjouren i de fall du är berättigad akut bistånd och det samtidigt är olämpligt att logera dig på akutboende.

Bostadsförmedlingen ansvarar för förtursverksamhet på uppdrag av Stockholms stad för invånare som är folkbokförda i Stockholms stad. Hot och våld kan vara skäl till att få förtur till en lägenhet. En utredning tar vid när en ansökan om förtur inkommit. Hotärenden är alltid prioriterade och det påbörjas en utredning direkt. Därefter får den sökande ett beslut och om det är ett bifallsbeslut går man vidare och får en lägenhet anvisad. Intygsskrivare i dessa ärenden är oftast polis och/eller socialtjänst. För att kunna vara aktuell för förtur till en lägenhet ska personen ha bott och varit folkbokförd i Stockholms stad i minst två år. Undantag kan göras och då behöver det vara styrkt från polis och/eller socialtjänst att Stockholm är det bästa alternativet utifrån ett skyddsbehov och att det är omöjligt, olämpligt eller farligt att bo någon annanstans än i Stockholms stad. Det finns alltså en problematik vid diskussionen om utbytesnätverk mellan kommuner att personer som är folkbokförda i andra kommuner inte uppfyller förturskriterierna vad gäller boendetiden.

I Stockholm finns Boendekedjan som är ett eget utbytesnätverk mellan nordvästkommunerna inom Stockholms län (Solna, Sollentuna, Upplands-Väsby, Upplands- Bro, Sigtuna, Järfälla och Sundbyberg). Verksamheten vänder sig till personer som utsatts för våld i nära relation och av säkerhetsskäl under en begränsad tid inte kan bo kvar i sin hemkommun. Alla kommuner bidrar med en lägenhet.

Varaktigheten på boendet är max 12 månader. Efter att 12 månader har gått så ska personen flytta tillbaka till sin hemkommun, eller annan kommun. Den placerande kommunen står för alla kostnader och planering under denna tid. Sundbybergs stad har det övergripande ansvaret för Boendekedjan.

Om du inte får hjälp eller är missnöjd med hjälpen du får

Du kan ringa till oss på Equal om du inte får hjälp eller är missnöjd med hjälpen du får. Vi jobbar bla som sociala ombud och hjälper dig med myndighetskontakter. Vi kan också följa med dig på möten med socialtjänsten om du behöver det stödet.

Mejl: info@equalsthlm.se
Telefon: 070-7972029

Denna tjänst tillhandahålls av föreningen Equal -för ett jämlikt Stockholm.
Saknar du något som du tror skulle passa in på dessa sidor hör av dig till oss info(@)equalsthlm.se