Utredningen ”Hållbar socialtjänst” ohållbar

Utredningen ”Hållbar socialtjänst” ohållbar
Utredningen är en lunta på ca: 1300 sidor men har tyvärr liten substans för Equal och de som söker vårt stöd. Foto: Cozine (AdobeStock.com)

Utredningen ”Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag” blev färdig den 26 augusti. På en rad områden som är viktiga för Equal lämnas dock inga förslag och vi ser att även den nya lagen kommer ha samma brister som nuvarande socialtjänstlag. Dessa brister beror bland annat på att direktiven begränsade utredningen som inte fick lägga ambitionshöjande förslag.

Till att börja med var utredningen begränsad av direktiven. Av direktiven framgår att utredningen inte fick lägga förslag som är kostnadsdrivande eller ambitionshöjande. Därför har man analyserat hur socialtjänsten kan utföra sitt uppdrag på ett bättre och mer effektivt sätt.

Man vill skilja åt ekonomiskt bistånd och bistånd för livsföringen

Utredningen vill särskilja den nuvarande biståndsbestämmelsen i 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen. Man föreslår att det delas upp i två bestämmelser: en som reglerar ekonomiskt bistånd och en som reglerar bistånd för livsföringen. Utredningen bedömer att bestämmelserna om rätten till bistånd behöver delas så att lagens struktur blir mer logisk och lättare att förstå och tillämpa. Delningen ska göras så att de regler som är kopplade till de olika huvudtyperna av bistånd skiljs åt. Dessa typer ska benämnas bistånd för livsföringen och ekonomiskt bistånd.

Eftersom det inte ingick i utredningens direktiv att lämna förslag om försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt behandlas detta inte alls.

De insatser som ingår i bistånd för livsföringen är av en mängd olika slag, men förenas av att de avser individuella behov av stöd, omsorg och vård i den dagliga livsföringen till den enskilde.

Skäliga levnadsförhållanden – vad betyder det?

Vid bistånd för livsföringen ska begreppet skäliga levnadsförhållanden ersätta dagens skäliga levnadsnivå. Utredningen ville använda begreppet goda levnadsförhållanden men direktiven satte stopp för detta. Enligt utredningen är det inte möjligt att närmare ange innebörden av begreppet ”skäliga levnadsförhållanden”. Ett mycket luddigt stycke talar om de omständigheter som föranleder behovet av bistånd och på vilka sätt dessa omständigheter ska påverkas genom biståndet. Dessutom anges att vid bedömningen av om biståndet tillförsäkrar den enskilde skäliga levnadsförhållanden ska utgångspunkten vara de övergripande mål som gäller för socialtjänstens verksamhet.

Detta betyder troligen ingenting jämfört med dagens situation, eftersom de övergripande målen inte förändras i sak.

Insatser och den enskildes önskemål

Utredningen säger sig vilja att insatser för enskildas personliga behov utformas så att de stärker den enskildes möjligheter till ett värdigt liv och till att känna välbefinnande. Men förslagen ändrar inget gentemot dagens bestämmelser. Å ena sidan sägs att den enskilde ska vara delaktig och ges möjlighet att uttrycka sina önskemål om insatsernas utformning och detta ska väga tungt vid val av insats. Å andra sidan innebär brukarmedverkan inte att den enskilde har någon formell rätt att själv besluta om en insats. Däremot har han eller hon rätt att bli informerad om och involverad i processen. Utredningen hänvisar till propositionen till nuvarande socialtjänstlag som betonar att vid bedömningen av vilken insats som kan komma ifråga måste en sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Socialnämnden därför måste ha rätt göra en rimlig avvägning mellan målet man vill uppnå och alternativa insatsers förväntade effekt och kostnader.

Detta innebär att utredningen fastställer dagens lagstiftning där den enskildes val åsidosätts frekvent vid t.ex. beslut om beroendevård där kommunen får besluta om vilket behandlingshem som den hjälpsökande ska vårdas vid. Detta oavsett vad personen själv vill.

Hemlöshet

Det finns ett avsnitt i utredningen om hemlöshet. Men här beskriver man endast hur hemlösheten har uppstått och vilka problem det för med sig, både för individ och samhälle. Det finns inte en tillstymmelse till förslag, och man presenterar inga möjliga lösningar. Därmed kommer den så kallade strukturella hemlösheten att finnas kvar med oförminskad styrka.

Våldsutsatta kvinnor

Inte heller på denna punkt lämnas några förslag som förstärker rätten till bistånd. Våldsutsatta kvinnor behöver nya bostäder för att komma ifrån den misshandlande partnern. Men de har ingen rätt till en ny bostad om de inte samtidigt har andra sociala problem som t.ex. missbruk, och kan endast få hjälp med att söka efter ny bostad. Detta oavsett hur deras situation ser ut, vilka påfrestningar de varit utsatta för, och vilka svårigheter detta medför dem i deras vardag. De hänvisas trots detta till den reguljära bostadsmarknaden.

Otydlig ansvarsfördelning vid missbruk- och beroendevård

Utredningen går igenom den nuvarande missbruks- och beroendevården och kommer fram till att den behöver förbättras. Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen är inte tillräckligt tydliga om vem som ansvar för olika insatser i missbruks- och beroendevård. Detta leder till att vård dröjer eller uteblir när ingen huvudman tar ansvar. Lagen kräver att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser men trots detta anger både Sveriges Kommuner och Regioner och Socialstyrelsen att det inte räcker för att samverkan ska fungera.

Därför föreslår denna utredning att regeringen tillsätter en särskild utredning som ska göra en samlad översyn av ansvarsfördelningen mellan kommuner och regioner i fråga om missbruks- och beroendevården och behovet av eventuella förändringar i lagstiftningen på detta område. Trots att nuvarande utredning har varit igång sedan 2017 har de inte mäktat med att lägga några egna förslag.

Equals kommentarer

Med utgångspunkten att utredningen inte fick lägga förslag som är kostnadsdrivande var våra förväntningar ganska lågt ställda. Trots detta tycker vi att utredningen är ännu sämre än vad vi befarade. På en rad områden där människor befinner sig som vi möter i vår verksamhet lämnas inga förslag alls. Problem som har funnits under mycket lång tid och är välkända av regeringen, myndigheter och samhällets aktörer. Vi ser inte att människors behov av hjälp kommer att tillgodoses bättre med den nya lagen. Utredningen är ganska lång, ca: 1300 sidor men har tyvärr liten substans för Equal och de som söker vårt stöd.

Skribent: Dennis Aberos
info[@]equalsthlm.se
070-7972029