Träningslägenheter utnyttjas inte av Stockholms stad – varför?

hemlös kvinna längtar efter en bostad
2,528 personer hemlösa i staden 2022 enligt socialtjänstrapporten, ändå förmedlas inte alla tillgängliga träningslägenheter. Foto: AdobeStock.com

Enligt Stockholms stadsbudget var målsättningen att Bostadsförmedlingen i Stockholm skulle förmedla 600 lägenheter som försöks- och träningslägenheter. I Stockholms Socialtjänstrapport 2022 framgår dock att endast 423 lägenheter faktiskt förmedlades. Varför? Detta sker samtidigt som många får avslag på försöks- och träningslägenheter från stadsdelsförvaltningarna och det är i princip omöjligt att få beslutet omprövat i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Vi har försökt ta reda på varför staden inte utnyttjar alla lägenheter. Det har visat sig vara ganska svårt att få konkreta svar. Vi har varit i kontakt med Bostadsförmedlingen, SHIS, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, och några av de största stadsdelsförvaltningarna. Enligt socialtjänstrapporten förmedlades 336 lägenheter som försöks- och träningslägenheter, 40 som Bostad Först-lägenheter samt 47 stycken via SHIS som genomgångsbostäder för barnfamiljer.

Bostadsförmedlingen säger att antalet ansökningar inte når upp till målet

Vi började med att fråga Bostadsförmedlingen om varför inte alla lägenheter fördelas:

Anledningen till att hela kvoten inte förmedlats under 2022 beror främst på att antalet ansökningar från stadsdelsförvaltningarna inte når upp till den siffran.  Ansökningarna vi får in från stadsdelsförvaltningarna matchar inte heller alltid lägenheterna vi först kan erbjuda (det kan till exempel handla om hyresnivå, våningsplan eller område) vilket gör att dom behöver vänta in ”rätt lägenhet”. I årsmålet om 600 lägenheter ingår även träningslägenheter till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden (via SHIS). Hela den kvoten har inte förmedlats eftersom SHIS har haft vakanta lägenheter till målgruppen inom sitt eget bestånd.

Södermalm, Hägersten-Älvsjö och Enskede-Årsta-Vantörs svarar att deras behov har täckts

Vi frågade ovanstående stadsdelsförvaltningar då de är några av Stockholms största. De svarade oss gemensamt att:

Förvaltningen har tilldelats de tränings- och försökslägenheter som efterfrågats och många av de personer som beviljats insatsen tar över kontraktet efter en tid, vilket tyder på att insatsen och dess stöd fungerar väl. Det antal lägenheter som efterfrågas av förvaltningen motsvarar antalet personer som uppfyller kriterierna i gällande riktlinjer och som bedöms klara ett självständigt boende.

Förvaltningarna ser att flera personer utifrån samsjuklighet istället kan ges rätt förutsättningar att klara av självständigt boende i insatsen Bostad först.

2,528 personer hemlösa i staden 2022 enligt socialtjänstrapporten

Siffran, som flera hjälporganisationer som har nära kontakt med hemlösa säger är lägre än det verkliga antalet hemlösa, kan ställas emot de 177 lägenheter som inte förmedlades men som beslutats om i stadens budget. Det låter föga sannolikt att det inte finns hemlösa i Stockholm som uppfyller kriterierna för insatserna och som bedöms klara ett självständigt boende. Här kanske stadsdelsförvaltningarna skulle säga att människor behöver själva uppsöka socialtjänsten och ansöka om boende. Men Equal och andra organisationer kommer i kontakt med så många hemlösa som inte får hjälp från socialtjänsten. Antingen får de höra att de inte tillhör rätt målgrupp, att de inte prövat andra alternativ, att deras problem inte är tillräckliga, att deras problem är alldeles för svåra att det eller så ställs det krav på motprestationer som många hemlösa inte klarar av att möta, och ibland erbjuds endast tak-över-huvud på härbärge eller sovsal på ett vandrarhem, eller så uppges en kombination av ovanstående.

SHIS uppger också att deras behov har täckts

Vi kontaktade även SHIS och undrade varför de inte utnyttjat fler lägenheter, vilket vi finner märkligt med tanke på bostadssituationen bland fattiga och utsatta barnfamiljer i Stockholm. SHIS svarade:

Vi har inte haft några större antal vakanta lägenheter i vårt bestånd. I de fall de uppkommit har det berott på att hyresgästerna nått sin maximala boendetid hos oss, vilket är fem år. I dessa fall har lägenheterna hyrts ut till nya hyresgäster. Utifrån de förfrågningar vi får från socialtjänsten, fyller vi först vårt bostadsbestånd och i andra hand vänder vi oss till Bostadsförmedlingen.

Det är väldigt svårt att vinna i Förvaltningsrätten om man överklagar ett avslag

Som vi skrev ovan är det många som får avslag på tränings-/försökslägenheter och Bostad först. Och det har visat sig vara mycket svårt att vinna i Förvaltningsrätten för den som överklagar beslutet. Förvaltningsrätten brukar hänvisa till några prejudicerande domar, och skriver ofta ungefär som följer (tagit från en specifik dom):

Det finns dock inte något stöd i socialtjänstlagen för att det skulle vara socialnämndens skyldighet att tillgodose enskildas behov av bostad i allmänhet, utan det är i första hand den enskildes eget ansvar att ordna en bostad. I vissa situationer kan en kommun ändå vara skyldig att hjälpa till med att skaffa en bostad, t.ex. när en person är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand få en bostad som uppfyller kraven på skälig levnadsnivå (RÅ 2004 ref. 130 och RÅ 1990 ref. 119). Omständigheter som typiskt sett har ansetts medföra svårigheter att på egen hand skaffa bostad är t.ex. vissa fall av psykisk sjukdom, missbruk, vräkningshistorik eller betydande skulder.

Vissa fall av psykisk sjukdom, missbruk, vräkningshistorik eller betydande skulder

Förvaltningsrätten och kammarrätten går igenom nuvarande situation och historiken för den som ansöker när de avgör ett mål. Och vi har sett hur de använder sig utav en av flera omständigheter för att avslå ansökan. Det kan röra sig om personer med psykisk ohälsa som bedöms vara kapabla att söka lägenheter, om personer med för omfattande missbruksproblem alternativt med för lite missbruksproblem eller ett missbruk som sägs ligga för långt bak i tiden, personer som blivit vräkta flera gånger och som därigenom bedöms inte kunna leva upp till hyreslagens krav på att inte störa sina grannar, eller skulder hos kronofogden som inte bedöms vara tillräckligt omfattande för att hindra att personen kan skaffa ett boende på egen hand.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att staden inte utnyttjar alla försöks-/träningslägenheter, och att det finns många hemlösa människor som är i behov av dem men som inte får det av socialtjänsten. Och att få ett annat beslut vid en överklagan till Förvaltningsrätten är i praktiken omöjligt. Detta är något som en djupare granskning borde syna, och ställa Stockholms stad till svars för!

Skribent Dennis Aberos
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Läs också…