Personer på försörjningsstöd har rätt till bredband hemma

Personer på försörjningsstöd har rätt till bredband hemma
Björn Mattsson överklagade stadsdelens avslag till förvaltningsrätten i Stockholm. Han åberopade bland annat denna förordning som skäl, och fick rätt. Foto: tanvirshafi (router)(AdobeStock.com)

Domen i förvaltningsrätten ger smäll på fingrarna åt stadsdelen Spånga-Tensta. Den här domen kan ge personer på försörjningsstöd möjlighet till bredband hemma.

Är det skälig levnadsnivå att ha en dator med bredbandsuppkoppling i sitt hem? Nej, sa socialtjänstens i Spånga-Tensta och gav avslag på Björn Mattssons ansökan om detta. Man motiverade det hela med att Björn hade en telefon med internetuppkoppling och att detta täckte hans behov av internet. En annan väl använd avslagsformulering är att stadsdelarna hänvisar till biblioteken eller medborgarkontor som brukar ha uppkopplade datorer.

Förordning definierar vad som är grundläggande internet

Björn Mattsson har, som före detta hemlös, haft med socialtjänsten att göra i ett flertal andra ärenden och gav sig inte så lätt. Han sökte reda på vad en statlig myndighet, PTS, Post- och Telestyreslen, skrev i ämnet. Det var tydligt vad de och staten ansåg att skälig levnadsnivå är vad gäller grundläggande internet. Det finns till och med en förordning där riksdagen tydligt anger att:

funktionell tillgång till internet (grundläggande internet) innebär att det finns en fast nätanslutningspunkt som är utformad så att data kan tas emot med en hastighet om lägst 10 Mbit/s.
Enligt förordningen ska man kunna:

 • Hantera e-post
 • Använda sökmotorer
 • Ta del av nätbaserade tidningar och nyheter
 • Köpa varor och tjänster på internet
 • Hantera bankärenden
 • Använda myndigheternas e-tjänster
 • Använda sociala medier och snabbmeddelanden
 • Använda grundläggande internetbaserade verktyg för utbildning
 • Söka jobb och använda jobbsökningsverktyg
 • Yrkesmässigt nätverkande
 • Delta i (röst)samtal och videosamtal med grundläggande kvalitet
 • Se på SVT Play

Björn överklagade och vann i förvaltningsrätten

Björn Mattsson överklagade stadsdelens avslag till förvaltningsrätten i Stockholm. Han åberopade bland annat denna förordning som skäl, och fick rätt.

Förvaltningsrätten skriver i sina utgångspunkter för domen:

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.

Kostnader för internet finns inte med bland de kostnadsposter som kan ersättas inom ramen för försörjningsstödet. Bistånd kan lämnas för kostnader för internet i hemmet inom ramen för den enskildes livsföring i hemmet. Avgörande är om det behövs för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå.

Utrymmet för att anse att en skälig levnadsnivå kan uppnås utan tillgång till internet i hemmet synnerligen begränsat, bl.a. eftersom internet behövs för att effektivt delta i samhällslivet (se rättsfallet HFD 2017 ref. 23)

En dator med internetuppkoppling anses enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd vara sådan hemutrustning som ingår i en skälig levnadsnivå.”

Förvaltningsrättens domskäl

I sina domskäl skriver förvaltningsrätten följande:
”Björn Mattsson har behov av internet i hemmet för att få en skälig levnadsnivå. Tillgång till internet i hemmet innefattas inte i de behov som ska täckas av bistånd i form av försörjningsstöd. Björn Mattssons behov av bredband kan alltså inte tillgodoses av beviljad riksnorm som avser att täcka kostnad för telefoni.

Nämnden har därför inte haft rätt att avslå hans ansökan om bistånd till bredband på grund av att behovet kan tillgodoses med övrigt beviljat bistånd. Det överklagade beslutet ska därför upphävas och Björn Mattsson beviljas bistånd till skälig kostnad för bredband.

Av handlingarna i målet framkommer inte en tillräcklig utredning av vad som är en skälig kostnad för bredband. Målet återförvisas därför till nämnden för prövning av vad som utgör en skälig kostnad för bredband.”

– Nu är vi på rätt väg, säger Björn Mattsson. Det ska bli intressant att höra vad stadsdelen har att säga nu.

Överklaga avslag om internet!

En ganska trolig utveckling är att stadsdelen överklagar beslutet till kammarrätten. Förvaltningsrättens dom kan ge en fingervisning vartåt det lutar men är inte vägledande. En dom i kammarrätten är det.

Om ni går på soc-bidrag är ett bra tips att ansöka om kostnader för modem och bredbandsuppkoppling och hänvisa till förordningen från riksdagen om grundläggande internet. Får ni avslag – överklaga!

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029