När goda feer får ta det yttersta ansvaret – en julsaga

en julsaga

En julsaga ska innehålla en snål och kanske lite ond karaktär, en god karaktär och alltid sluta lyckligt. Det här är ingen klassisk julsaga, den har hänt i verkligheten och pågår än. Trots det berättar vi den som lite extra och härlig (?) helgläsning. Det är en historia om ett skyddsnät vars maskor blir allt glesare.  En historia om hur allt fler människor i samhället, i takt med att det så kallade välfärdssystemet drar sig tillbaka, får börja lita på familjen igen

Den 8 oktober 2017 kliver Eric ut från träningsboendet i södra Stockholm. Han har diagnosen kataton schizofreni och dokumenterat svårt att åka kollektivt på platser han inte känner till. Han har ”informerats om möjligheten att söka boende på hotellhem och vandrarhem”, som socialtjänstens skriver. Så nu står han där. Socialtjänsten räknar kallt med att Erics syskon ska ställa upp med boende för Eric och det gör de också: Vilket annat val finns? Blod är tjockare än både vatten och socialtjänstens budget. Frågan är: Hade socialtjänsten gjort samma bedömning om syskon inte funnits? Vilka krav kan man ställa på syskon och vilka krav kan man ställa på socialtjänsten?

Katatont tillstånd

Kataton schizofreni är ett tungt psykiatriskt sjukdomstillstånd som innebär att personen som har diagnosen vid anfall kan ligga stel och stum alternativt vara extremt överaktiv. Tillståndet är livshotande och ofta måste det katatona tillståndet hävas med hjälp av elbehandling. Det var i ett sånt här tillstånd Eric befann sig när han skrevs in på St Görans sjukhus i slutet på mars 2017.

Larm om vanvård hos Praktikertjänst Psykiatri

Erics anhöriga slog larm om det man upplevde som vanvård av Eric på den öppenvårdspsykiatri norr om stan han var inskriven i. Den aktuella mottagningen drivs av Praktikertjänst Psykiatri AB. Företaget beskriver sig som ”ett kunskapsföretag som levererar den modernaste psykiatrin i Sverige” som ”utför högt kvalificerade bedömningar, utredningar, diagnostik och behandlingar” ”med respekt och förståelse för individens unika historia”.

Eric hade varit patient hos detta företag i över tio år. I Erics fall hade företaget inte bara missat att han var på väg in i ett katatont tillstånd. Man hade också bortsett från hans tilltagande astmaanfall, att han på grund av neuroleptikamedicinering tappat nästan alla sina tänder och hade svårt att äta. Man hade också ignorerat Erics kraftiga haltande under lång tid och underlåtit att göra något åt saken till och med när hans stortå svullnat upp till storleken av en tennisboll. Även efter denna händelse hade man struntat i hans smärtor vilka visade sig komma från en infektion i benet som efter all tid utan behandling hade blivit så allvarlig att den trängt in i skelettet och deformerat foten.

Följde inte vårdprogram

Det var helt uppenbart att Praktikertjänst inte hade följt varken Socialstyrelsens riktlinjer för vård av schizofrenin eller Stockholms läns landstings Regionala vårdprogram för psykossjukdomar från 2008:
”Vid psykossjukdom föreligger ökad förekomst av olika kroppssjukdomar, samtidigt som den psykiska sjukdomen kan göra den sjuke personens upplevelser och beskrivningar av kroppsfunktioner svårtolkade. Dessutom måste somatiska effekter av farmakologisk behandling beaktas. Det är därför viktigt att den sjuke också får tillgång till adekvat somatisk vård, vilket förutsätter god samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan primärvård och psykiatri.”

Blev bättre

Eric låg inne flera veckor på St Göran och fick elbehandling, medicinsk behandling för alla sina krämpor och även en annan sorts neuroleptikabehandling för sin schizofreni. Snabbt blev han bättre och man planerade för hans boende utanför sjukhuset. En arbetsterapeut prövade om Eric kunde laga mat och med svårighet kunde han få till en omelett. Socialtjänsten kontaktades för att ha ett vårdplaneringsmöte och fick hela historien berättad för sig från både anhöriga och sjukhuspersonal. Man kom fram till att ett boende på ett träningsboende var det bästa för Eric efter sjukhusvistelsen så att han skulle få återhämta sig.

Därmed hade den här julsagan kunnat sluta. Praktikertjänst var den girige Scrooge, Eric den som behövde och fick hjälp och socialtjänsten den goda fen som ordnade upp allt.  Men så slutade inte historien.

Eric egentligen frisk…enligt Praktikertjänst

Eric flyttade till boendet söder om stan och passade också på att byta psykiatrisk öppenvårdsmottagning.  Socialtjänsten började utreda hur stort Erics behov av stöd egentligen var och de första man frågade var …Praktikertjänst. Praktikertjänsts omdöme om Eric var ganska kort. Trots att han varit patient hos dem i tio år kunde man inte svara särskilt mycket om hans vård eftersom man skickat bort hans journaler till den nya vårdgivaren, men en sak kom man ihåg: Hans episoder av dåligt mående skedde sällan och han hade aldrig förut behövt sjukhusvård för ett katatont tillstånd. Det hade bara hänt just denna enda gång.

Socialtjänsten tar fasta på det friska

Detta tog socialtjänsten fasta på och linjen var att Eric inte var i behov av en bostad med särskild service utan att det gott och väl räckte med boendestöd. I början av september avslog man Erics ansökan om fortsatt träningsboende. Anhöriga överklagade till förvaltningsrätten som dock avslog överklagandet. Att Erics case manager noterade att Eric ”på grund av sin diagnos ofta fastnar i både tanke och handling” togs ingen notis om. Socialtjänsten betraktade Eric som vilken välfungerande individ som helst. Om än i behov av ett litet boendestöd på 13 timmar i månaden. Nu saknades bara boendet som stödet skulle utgå ifrån.

Inneboende hos sin syster

Som utav en händelse lyckades Eric inte ”ordna med nytt boende” trots den “extra tiden” på OBS!  fem hela arbetsdagar. Hans syster, en annan syster än den han bodde hos förut, låter honom nu bo hos sig under en tid.
Det står mycket vackert i socialtjänstlagen. I 5 kapitlet 7 § står till exempel:
”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.”
I Erics fall innebär ”att leva som andra” att han, 56 år gammal, får bo inneboende hos sin ena syster. Något som varken han eller hon tycker fungerar bra. Men vad gör man?

Socialtjänsten skapar illusioner

Eric kan laga omelett men inte mycket mer. Han har 13 timmars boendestöd beviljat i månaden och ett trygghetslarm. Boendestödet ska hjälpa honom att söka bostad men med hans få månader i bostadskön är det mest en illusion liksom att han med sin sjukersättning skulle kunna betala de hisnande priser som finns på andrahandsmarknaden. Trygghetslarmet ska han trycka på när han drabbas av katatont tillstånd, men när det väl inträffar kan han ju inte trycka på det. Det är ju det som är problemet. Men det kallas ändå för en insats.
I Socialtjänstlagen finns skrivningar om att kommunen genom socialtjänsten har det yttersta ansvaret att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Detta yttersta ansvar lämpas ofta, som i det här fallet, över på anhöriga.

I julsagan om Eric finns två Scrooge, en huvudperson och goda feer i form av syskon som hjälper varandra. När samhället träder tillbaka får familjen kliva i…om man har familj.

Sagoberättaren: HC Sternbeck