Medicinfritt Danmark?

Medicinfritt Danmark?
Trine Torp Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti. Fotograf: Steen Brogaard

Behandlingsutbudet i psykiatrin skall utvidgas så att alla får möjlighet till behandling utan psykofarmaka. Det är huvudbudskapet i en partimotion från danska Socialistiskt Folkeparti

Behandling i psykiatrin skall utvidgas så att det i högre grad än i dag är möjligt att få behandling utan medicin. Så är inte fallet idag enligt då det kan svårt att få behandling utan psykofarmaka. Det är absurt när det samtidigt finns undersökningar som visar att andra behandlingsformer är effektiva och i vissa fall, på lång sikt, har bättre resultat än psykofarmaka, säger partiets talesperson i psykiatrifrågor, Trine Torp.

– Psykofarmaka bör inte vara förstaval som är fallet i dag. Medborgarna måste bli delaktiga i sin egen behandling som måste ta sin utgångspunkt i människors individuella behov. Många upplever att medicinen inte verkar och att det är många biverkningar med den. De här människorna bör också få hjälp, säger Trine Torp

Liksom i Sverige är psykiatrin i Danmark helt uppbyggd på läkemedelsanvändning. Statistik från Sundhetsdatastyrelsen 2016 visar att 50 000 danskar fick psykofarmaka som ett led i deras behandling i den offentliga vården. Denna siffra motsvarar 8.6 % av befolkningen. (Motsvarande siffra i Sverige är 14 – 15%).

Trine Torp igen:
– Jag vill att människor i hela landet ska få möjlighet till behandling utan psykofarmaka. Det ska inte vara skillnad på var man bor. Patienterna i psykiatrin ska också få möjligheter att byta gamla metoder mot nya. Många som arbetar i psykiatrin vill vara med om att skapa nytt men jag tror att det handlar om att skapa möjligheter för att en helt ny behandlings- och vårdkultur ska växa fram.

Socialstiskt Folkeparti avsätter 50 miljoner i sitt budgetförslag för att finansiera sitt förslag. Men föreslår att pengarna ska sparas in på besparingar för medicinkostnader:

– Är det något som spräcker budgeten varje år så är det de stigande medicinkostnaderna, säger Trine Torp. Vi arbetar nationellt och på europeiskt plan för att skapa en transparens när det gäller medicinpriserna. Vi förväntar oss att förlaget om att använda mindre psykofarmaka på sikt kommer att finansiera sig självt eftersom patienterna mår bättre av den alternativa behandlingen.

SF pekar i sin motion på att det finns såväl nationell som internationell forskning som visar att, psykofarmaka inte är den mest optimala behandlingsformen. En undersökning från 2014, som publicerades i ansedda  The Lancet visade att kognitiv terapi reducerar psykiatriska symtom hos patienter med schizofreni. Öppen dialog- metoden som används i finska Lappland har också goda resultat med behandling utan medicin. Öppen dialog behandlar 83% av sina patienter helt utan medicin i ett långtidsperspektiv. Resultatet är att antalet patienterna med diagnosen schizofreni reduceras till en tiondel per år. Antalet sjukbidrag i gruppen reduceras till en tredjedel och återhämtningen fyrdubblas från mindre än 20 % till över 80 %.

Det är bland annat i ljuset av denna forskning som SF lägger sin motion:
– Vi föreslår samtidigt att det etableras behandlingsenheter för människor som vill trappa ut medicinen på samma sätt som man gjort i Norge, säger Trine Torp.

Det danska folketinget har tidigare rört sig i ämnet. Tidigare har man avsatt drygt 10 miljoner danska kronor mellan 2017 – 2020 för ett försök med medicinfri vård i en region. Det projektet kom aldrig igång på grund av bristande intresse från regionerna.

– Jag tror att det berodde på att det var projektmedel, säger Trine Torp. Nu pratar vi om varaktiga medel och då tror och hoppas jag att intresset blir större.

Equal kommenterar:

Som svensk kan man bli avundsjuk. På att folketinget avsatt pengar till ett försök i den här riktningen. Att ett parti lägger en motion i frågan. Att frågan överhuvudtaget diskuteras på politisk nivå. I Sverige finns en dogmatisk Socialstyrelse som med tveksamma metoder går i rakt motsatt riktning från den i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, och föreslår en ökad psykofarmakaanvändning från redan höga nivåer. Från politiken är det bara en monumental tystnad. Man betraktar denna stora folkhälsofråga som perifer och som något experterna bör ta hand om. Att många av experterna drivs av annat än patientens bästa är något man inte låtsas om eller helt enkelt väljer att bortse ifrån. Vilket svenskt parti blir det första att lägga en liknande motion som den danska SF lagt?

Text: Per Sternbeck

Läs originaltexten: Denna artikel bygger i stort på en artikel i danska Psykiatriavisen

Läs också artikeln: Riggade riktlinjer – Socialstyrelsen i industrins ledband!

Läs också artikeln: Psykoterapicentrum anmäler Socialstyrelsen till Förvaltningsrätten