Lättare att få sjukersättning enligt ny utredning

sjukersättning
Det ska även räcka med att arbetsförmågan är sannolikt nedsatt för att få sjukersättning. Men ett starkt läkarintyg behövs fortfarande. Foto: lenets_tan (AdobeStock.com)

Det ska bli lättare att få sjukersättning enligt en ny statlig utredning. Arbetsförmågan ska prövas mot en realistisk arbetsmarknad. Idag hänvisar Försäkringskassan till att personen kan få ett arbete som inte finns i verkligheten. Det ska även räcka med att arbetsförmågan är sannolikt nedsatt för att få sjukersättning. Men ett starkt läkarintyg behövs fortfarande.

Vid sjukersättning ska bedömningen av arbetsförmågan göras mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller mot annat lämpligt arbete som är tillgängligt. Med ett normalt förekommande arbete menas vanliga arbeten som den försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning till dennes medicinska besvär.

Försäkringskassan kan inte längre hänvisa till väl anpassade arbeten

Idag gäller att arbetsförmåga ska saknas även mot olika former av subventionerade arbeten, såsom Samhall och lönebidragsanställningar. Detta har inneburit att många nekas sjukersättning pga att Försäkringskassan hävdar att personen kan få ”ett väl anpassat arbete som är fysiskt lätt, inte ställer högra krav på koncentration eller prestation och där det är möjligt att vila och ta pauser efter eget upplägg”. Ett sådant arbete menar Försäkringskassan finns i den subventionerade sektorn.

Som i verkligheten inte finns

Arbetsförmedlingen gör ofta en annan bedömning än Försäkringskassan och kommer fram till att personen har för stor funktionsnedsättning för att klara av ett subventionerat arbete, och att ett sådant arbete som skulle behövas inte finns ens på den subventionerade arbetsmarknaden.

Subventionerade arbeten kommer endast ingå om personen faktiskt kan få det

Subventionerade arbeten kommer fortfarande ingå i prövningen genom ”annat lämpligt arbete som är tillgängligt”. Men det kommer krävas att personen har erbjudits ett sådant arbete och tackat nej, precis som i reglerna för sjukpenning.

Sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt

Vidare ska sjukersättning ges om det är sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt. Idag finns inget skrivet om hur starka bevisen ska vara för att sjukersättning ska beviljas. Varken lagen eller Högsta Förvaltningsdomstolen förklarar detta. Försäkringskassan använder sig dock ibland av begreppet ”styrkt” i besluten. De skriver att personen inte har förmått styrka sina sjukdomar och besvär, sin arbetsförmågenedsättning till följd av sjukdomsbesvären eller rätt till ersättning. Utredningen tycker det är problematiskt med att det saknas vägledning kring bevisen och att Försäkringskassan kommit att använda ett begrepp som är svår att förstå.

Ett starkt läkarintyg kommer krävas även fortsättningsvis

Utredningen håller med om att dagens sjukförsäkring som endast tar hänsyn till medicinska faktorer är den rätta. Även fortsättningsvis kommer du som person inte kunna påverka Försäkringskassans bedömning. Den bevisning som ligger till grund för sjukersättning är den medicinska utredningen, dvs läkarintyg och olika undersökningar.

Fler ska beviljas sjukersättning med de nya reglerna

Bakgrunden till att regeringen tillsatte utredningen var att det blivit mycket svårare att beviljas sjukersättning sedan några år tillbaka, utan att reglerna hade förändrats. Utredningen kom fram till att förändringen berodde på att Försäkringskassan gjorde hårdare bedömningar. Utredningen slår alltså fast att dessa hårdare bedömningar blivit alltför tuffa och man vill nu göra det lättare att få sjukersättning.

Vi får se om riksdagen genomför dessa förändringar men vi hoppas såklart att de kommer att göra det.

Skribent: Dennis Aberos
info[@]equalsthlm.se
070-7972029