Internetspykiatri ett komplement till samtalspsykiatri?

Internetspykiatri ett komplement?

För den som av olika anledningar inte har möjlighet att åka och träffa en psykolog, eller som faktiskt inte vill ha en traditionell behandling kan internetspykiatri vara ett alternativ.

Styr din själv din behandling

Du kan själv styra över hur du lägger upp behandlingen som du får via din dator. Behandlingen är kognitiv beteendeterapi  -KBT och sker med stöd av en psykolog. All behandling förutom ett initialt läkarbesök på plats sker hemma, när du själv vill.

Internetspykiatri hjälpsamt för många

Vi träffar Erik Andersson psykolog som bland annat arbetar med KBT baserad internetbehandling inom psykiatrin. Hjälpen erbjuds bland annat mot depression, social fobi och paniksyndrom och det pågår även en rad olika forskningsstudier varav internetbehandling vid ADHD är ett. Det finns ju oerhört många personer som aldrig söker hjälp för olika psykiska besvär idag. Kanske är det skamligt, de bor långt ifrån hjälpen eller man kanske har svårt med den sociala biten när det kommer till att faktiskt sitta i ett samtal. För dessa personer kan det vara hjälpsamt att i egen takt ta del av hjälpen hemifrån istället. Men Erik poängterar att det är mycket arbete mellan sessionerna och att man bör vara medveten om att den egna motivationen är väldigt viktig för att det ska ge bäst resultat.

Det finns såklart kritik från olika håll mot den här typen av behandlingar. En del tror inte alls att det  skulle kunna hjälpa de mer ”allvarliga” fallen, och att det är viktigt att träffas i person för att kunna bygga den allians som behövs mellan behandlare och patient. Men med goda resultat, nöjda patienter och ett växande fokus på internetbehandling är det här inte något som kommer försvinna.

Text: Linda-Marie Westergren
Foto: Thomas Hultgren

Kognitiv beteendeterapi

KBT är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom flera delar av psykologi såsom inlärningspsykologi och kognitivpsykologi bland annat. På senare år har flera olika behandlingsmetoder kommit att gå under KBT såsom mindfulness som har sin härkomst i österländsk meditation. Inom beteendeterapi är beteende inte bara det vi faktiskt gör utan även tanke och kroppsprocesser. Inlärningsteorin anser att alla beteenden är inlärda och att vi kan lära oss att ändra på dem, eller lära oss något nytt. Tillsammans med en terapeut utforskar man vad som är det problematiska i beteendet, vad som utlöser det och vilka konsekvenser det får. Den behandlingen som ges via internet bygger på vanlig manualbaserad KBT men kan ibland ha inslag av andra terapiformer.

Läs mer om internetbehandling här