”För fattig för rättvisa”

Gatujuristerna
Alla människor ska ha rätt att få sina rättigheter prövade. Foto: Thomas Hultgren

DEBATT – av Ellen Strålin, Styrelseledamot i Gatujuristerna.

Sverige kallar sig för rättsstat, vilket ska innebära att alla har en jämlik tillgång till rättvisa. En möjlighet till rättslig prövning är en nödvändighet för att enskildas rättigheter ska vara värda något i praktiken. Ämnet benämns ofta som ”access to justice”. Det är dessutom en mänsklig rättighet att få tillgång till en rättvis rättegång och en god förvaltning.

Dock är det i verkligheten inte alla som har möjlighet att få sina rättigheter prövade, ofta till följd av ekonomiska begränsningar. Att storleken på plånboken avgör din möjlighet att tillvarata din rätt är i slutändan ett demokratiproblem. Mot den bakgrunden är det tveksamt med vilken självsäkerhet som vi kan omnämna Sverige som en rättsstat.

Om vi tar det från början. Att driva process i domstol eller annan myndighet är i många fall dyrt. Dels kan du behöva stå för kostnader för förberedelser och eventuellt ombud eller advokat. Studier visar dessutom att för de som anlitar en advokat går det i genomsnitt 500 procent bättre. Ett ombud kan alltså vara det avgörande till om du får din rätt erkänd eller inte. Därtill kan du riskera att i efterhand behöva betala rättegångskostnaderna, både i tvistemål och i förvaltningsmål. För de med tillräcklig ekonomi kan dessa kostnadsrisker och utlägg vara överkomliga. Värre är det för de som inte har det lika gott ekonomiskt ställt. För denna målgrupp kan försäkringsbolag och staten erbjuda ekonomiskt stöd, genom rättsskydd i hemförsäkringen eller rättshjälp från allmänna medel. Dock har de båda alternativen flertalet begränsningar och är i praktiken tafatta.

För att nyansera bilden lite, låt mig presentera en situation för dig. Tänk dig in i en situation där du har fått ett negativt besked från en myndighet, som enligt dig inte stämmer. Du har berättat om din situation så gott du kan, men myndigheten verkar ändå inte ha förstått. Känner du dig maktlös? I beslutet från myndigheten är information medskickad om hur du kan överklaga beslutet. Eftersom du redan har gett all information du har, så förstår du att ett rättsligt ombud eller annan advokat vore det som bäst kunnat hjälpa dig. Du står inför valet och kvalet inför att starta en rättslig process i domstol. Det låter ganska dyrt och du har det ju redan ekonomiskt svårt. Hur ska du göra? Du saknar bostad och lever i hemlöshet. Därmed rök chansen till rättsskydd, eftersom du inte har någon hemförsäkring. Du har inte lyckats få ett jobb på några år, därför låter det skrämmande dyrt att behöva betala självrisken för rättshjälp som riskerar sluta på 40%. Och alla dessa instruktioner, regler och papper, det är så mycket att läsa och försöka förstå. Din neuropsykiatriska funktionsnedsättning (ADHD, autismspektrumtillstånd, mm) och
språksvårigheter gör sig påminda. Detta kommer ta tid, tänker du. Tid och energi som din depression inte är generös med just nu. Känner du dig motiverad att pröva din rätt? Känner du dig maktlös? Känner du att rättvisan är till för alla?

Situationen som jag beskriver är, tack och lov, långt ifrån allas verklighet. Dock kan säkerligen flera känna igen sig i vissa delar av den. Att pröva sin rätt kostar, det tar tid, det tar energi. Därför kan det för många innebära att de i verkligheten inte har möjlighet att få sina rättigheter prövade. Något som klingar dåligt i en svensk rättsstat och demokrati där alla ska ha rätt till rättvisa samt rätt att få sina rättigheter prövade. Låt oss ifrågasätta vad detta kan göra utifrån ett långsiktigt och samhälleligt perspektiv. Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund, berättar:

”Den mest uppenbara risken för den enskilde är förstås att den som faktiskt har rätt enligt lagens mening ändå inte får rätt. I det stora perspektivet är det ett demokratiskt problem, för om människor inte kan utöva sina rättigheter – eller att rättigheterna bara är tillgängliga för den med starka ekonomiska resurser – så kan det leda till ett ojämlikt samhälle, diskriminering, att makthavare inte kan hållas ansvariga för sina handlingar och att enskilda berövas sin möjlighet att göra sin röst hörd.”

Olof Lundberg, ordförande i Gatujuristerna, instämmer i att bristande tillgång till rättvisa har
en negativ påverkan:
”Det påverkar ju människor så klart negativt. Personerna får en misstro till samhället och kan med tiden även utveckla ett samhällsförakt. Vissa av våra klienter har utvecklat en misstro till samhället och ett förakt. De känner sig orättvist behandlade och tycker sig befinna sig i något slags limbo. I längden skadas förtroendet mellan staten och dess medborgare, vilket är olyckligt.”

En möjlighet att få sina rättigheter prövade är en absolut nödvändighet för att Sverige ska kunna kalla sig rättsstat. I slutändan är det ett demokratiproblem om alla människor inte kan tillvarata sina rättigheter. Ute i verkligheten råder det dock problem avseende om alla har råd till denna möjlighet. Möjligheten till rättvisa kan idag inte tillgodoses tillräckligt av det allmänna, utan är beroende av ideella insatser från civilsamhället. Om så inte vore fallet, hade ideella organisationer som Gatujuristerna annars inte behövts. Så länge som det svenska rättssystemet fortsätter sätta människor i kläm bland rättsprocesser, försäkringssystem och den svenska ”trygghetsmodellen”, så kommer det fortsatt finnas behov av ideella insatser som Gatujuristerna med fler.

Mia Edwall Insulander om de ideella organisationernas funktion i samhället:
”Gatujuristerna och andra organisationer eller personer som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning fyller en mycket stor funktion just för de människor som annars riskerar att falla mellan stolarna och har svårt att tillvarata sina rättigheter.”

Alla människor ska ha rätt att få sina rättigheter prövade. Fram till den dagen blir verklighet så kommer vi i Gatujuristerna, tillsammans med andra ideella organisationer, fortsätta kämpa för allas lika rätt till rättvisa.

Denna artikel är hämtad från Dagens Juridik

Om Gatujuristerna:

Gatujuristerna är en ideell förening bestående av cirka 180 juriststudenter. Organisationen ger kostnadsfri juridisk rådgivning till människor i social utsatthet och hemlöshet. Idag har organisationen totalt 14 olika anläggningar runtom i Stockholm och Uppsala.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se