Farsta: ”Bemötande, tillgänglighet och service är i ständigt fokus”

Farsta: ”Bemötande, tillgänglighet och service är i ständigt fokus”
Foto: Equal

Vi bad socialtjänsten i Farsta att svara på en del frågor innan vår artikelserie så att vi skulle få med deras syn på saken. Av olika skäl fungerade inte det. Nu får Farsta ge sin syn i efterhand. Det enda vi lagt till är rubrik och mellanrubriker. Sist låter vi också Anders Hammar kommentera Farstas svar.

Det är svårt för förvaltningen att kommentera enskilda fall då det råder stark sekretess inom socialtjänsten. Vi kan dock allmänt säga att vi alltid lyssnar på synpunkter och kritik som inkommer och bedömer om det ska beaktas i vårt kvalitetsarbete. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar och ser kontinuerligt över arbetssätt och rutiner utifrån de klagomål och synpunkter som inkommer från klienter och allmänhet eller som uppdagas i arbetet utifrån den egenkontroll som vi utför själva. Bemötande, tillgänglighet och service är i ständigt fokus i förbättringsarbetet och vi har ett lärande förhållningssätt när synpunkter och kritik riktas mot verksamheten. 

Mål att vara tillgänglig och serviceinriktad

I dagarna har vi inom Vuxenenheten sjösatt en ny mottagningsgrupp som ska ta hand om alla ansökningar som kommer in från enskilda och handlägga dem skyndsamt och korrekt enligt stadens riktlinjer. Det kommer att förbättra vår service ytterligare och ökar möjligheterna att kommunicera och vara tillgängliga för de som söker oss. Härutöver har vi rutiner för hur vi ska agera när redan aktuella klienter och andra myndigheter söker oss via telefon och epost. Vårt mål är att vara en tillgänglig och serviceinriktad socialtjänst.

”Socialtjänsten får aldrig och ska inte vara kravlös”

Vuxenenheten i Farsta arbetar med att ha en hög tilltro till den enskilde och dennes resurser och styrkor. Enheten ser primärt till den enskildes förmåga istället för oförmåga. Vår grundhållning i allt klientarbete är att vara en hjälp till självhjälp och bidra till att motivera varje person att lita på sin förmåga att påverka sitt liv. Socialtjänsten får aldrig och ska inte vara kravlös.
I dagsläget är det 140 klienter som har regelbunden kontakt med oss vid vuxenenheten på grund av missbruksproblem eller allvarlig psykisk ohälsa. Endera pågår en utredning eller så har man en insats. Ledningens bild och personalens bild är att det i de flesta fall finns en fungerande dialog där enskilde får stöd och hjälp till självhjälp för att bli missbruksfri, få ett ordnat liv och trots allvarlig psykisk ohälsa få vardagen att fungera. Som tidigare sagts, alla synpunkter och klagomål som framförs beaktas och finns brister åtgärder vi dessa, allt för att vi ska bli bättre och ge rätt stöd till rätt klient.

Effektivare att inte ha egna boendestödjare

Vi respekterar att andra har en bild av verksamheten och vi försöker vara lyhörda för allas synpunkter. Dock är det inte så att vi alltid delar den bild som framförs av olika personer och om det rör brister i fakta om verksamheten försöker vi om möjligt bemöta detta.  

Personer med missbruk kan och har rätt att ansöka om boendestödsinsatser, till viss del ges boendestöd av handläggande socialsekreterare, ansöker den enskilde om ett mer omfattande boendestöd utreds det och beviljas om det bedöms finnas ett behov av det. De antal timmar som behövs av utökad boendestödsinsats köps då in av enheten. Skälet att inte ha egna anställda boendestödjare utgår från kravet och nödvändigheten av att använda de samlade resurserna på ett optimalt sätt för att kunna tillgodose så många behov som möjligt.

Olika sakfrågor som framställts felaktigt i artiklarna

CRA-behandlingen kommer inte att läggas ner. From maj 2019 kommer Enskede Årsta Vantör att vara värdstadsdel och ha driftansvaret inbegripet fullt personal- och arbetsmiljöansvar för samtliga som arbetar inom öppenvården. Farsta och Skarpnäck kommer att vara medfinansiärer av verksamheten och nyttja den fullt ut inkluderat CRA-behandlingen.

När det gäller sociala insatsgrupper (SIG) så är det riktigt att det på vuxensidan finns en så kallad SIG-lots. Den andra lotsen finns numera på förvaltningens öppenvård för barn och unga. Skälet är att uppdraget gällande sociala insatsgrupper har vidgats till att även gälla omyndiga ungdomar. Tidigare fanns också en funktion som samordnare på halvtid. Dock finns inte detta behov längre.

Vårt arbete med personer med samsjuklighet behövde ses över då resurserna inte användes optimalt och efter en analys och genomlysning och en förändrad intern arbetsordning har vi nu en delad tjänst som case-manager och SIP-samordnare (Samordnad Individuell Plan) på plats. Det har vi inte haft tidigare. SIP-samordningen kommer att bli en av våra viktigaste insatser då samordningen av insatserna kring den enskilde är helt nödvändigt för att finna rätt insats för rätt person.

May-Britt Michailoff
Enhetschef beställaravdelningen, Vuxenenheten
Farsta stadsdelsförvaltnin

Anders Hammar kommenterar

”Det enda som återstår är myndighetsutövningen”
Vi bad Anders Hammar, tidigare anställd som boendestödjare att kommentera Farstas svar på våra frågor och kommentarer kring våra artiklar.
– Ledningen i Farsta är mästare på att skyla över och göra om verkligheten så att den passar dem.
– När jag slutade den första december förra året fanns inte någon case manager, en person som är ” spindeln i nätet” när det gäller personer med samsjuklighet eller långt gångna i sitt missbruk. Den förra dog för ca två år sedan och tjänsten har aldrig tillsatts efter det. Förrän nu då som jag förstår det. Att boendestödet nu sköts av socialsekreterare en gång i månaden ger varken kvalitet eller kontinuitet. Det handlar om att ledningen ska slimma budgeten.
Anders Hammar menar att det skett en omfattande social nedrustning i Farsta under de år han jobbat där och att det enda som återstår i princip är myndighetsutövningen:
– Ledningen för socialtjänsten i Farsta har under de senaste åren lagt ner träfflokalen Porten, boendet Farstasteget, handledning för personal (så var läget 1/12-18) och boendestödet.

– Jag vet inte om man kan kalla det för att man ”arbetar aktivt med ständiga förbättringar”. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga eller kommentera mer.

Per Sternbeck

Läs de tidigare artiklarna om Farsta
Boendestöd i Farsta avskaffas
Stor skillnad att ha och inte ha boendestöd
Olika upplevelser av socialtjänsten i Farsta