Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Föreningen Equal kallar till årsmöte den 22 mars kl. 17.30 i Qvinnoqrafts lokaler på Grindsgatan 37. Vi uppmanar alla medlemmar att skicka in motioner. Styrelsen har några propositioner på gång. Om cirka två veckor publiceras årsmöteshandlingar på denna sida. Räkenskaper och annat finns tillgängligt för påsyn och genomläsning på kansliet på Grossistvägen 4.

Läs årsmöteshandlingarna:
Verksamhetsberättelse 2017Verksamhetsplan-2018Proposition

På agendan:
1. Val av ordförande för årsmötet

 1. Val av sekreterare och justerare
 2. Upprop
 3. Fråga om kallelsen till årsmötet har gått ut i tid
 4. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 5. Fråga om fastställande av balansräkning för det förflutna räkenskapsåret
 6. Anmälan av revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 8. Fastställande av budget, verksamhetsplan och medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 9. Val av ordförande
 10. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
 11. Val av revisor och revisorssuppleanter
 12. Val av valberedning
 13. Ärenden som styrelse, medlem eller revisor vill att årsmötet ska ta upp

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!