Dags för årsmöte!

Ladda ner årsmöteshandlingarna inför årsmötet
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetplan 2019
Valberedningens förslag 2019

Kallelse till årsmöte för föreningen Equal

Härmed kallar föreningen Equal till årsmöte onsdagen den 27 mars, kl. 17.30 på Grindsgatan 37. Föreningen bjuder på soppa och bröd för årsmötesdeltagare.
Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på vår hemsida 14 dagar före årsmötet.
Ekonomidelarna av verksamhetsberättelsen finns medlemmar tillhanda för genomläsning i föreningens lokaler på Grindsgatan 37 från 14 dagar innan årsmötet. Alla delar kommer grundligt att gås igenom på årsmötet!

Dagordningen är den gamla vanliga enligt stadgarna

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare och justerare
 3. Upprop
 4. Fråga om kallelsen till årsmötet har gått ut i tid
 5. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 6. Fråga om fastställande av balansräkning för det förflutna räkenskapsåret
 7. Anmälan av revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 9. Fastställande av budget, verksamhetsplan och medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 10. Val av ordförande
 11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleanter
 13. Val av valberedning
 14. Ärenden som styrelse, medlem eller revisor vill att årsmötet ska ta upp
  a) Styrelsen föreslår stadgeändring i ändamålsparagrafen enligt följande:
  Ursprungsparagrafens lydelse var:

Ursprungsparagrafens lydelse var:

Vers. 1 §1 Målsättning
Föreningen Equal verkar för ett jämlikt samhälle. För att uppnå detta mål arbetar Equal med att stärka de sociala rättigheter som finns angivna i grundlagen och på olika sätt stötta utsatta gruppers organisering för att dessa ska kunna kämpa för sina rättigheter. Föreningen Equal arbetar med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som grund, är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.

På det ordinarie årsmötet 2018 beslutade vi med enkel majoritet om följande lydelse:

Vers. 2 §1 Målsättning
Föreningen Equal verkar för ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från våld. För att uppnå detta mål arbetar Equal med att stärka de sociala rättigheter som finns angivna i grundlagen och på olika sätt stötta utsatta gruppers organisering för att dessa ska kunna kämpa för sina rättigheter. Föreningen Equal arbetar utifrån ett rättvise- och kvinnoperspektiv med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som grund. Föreningen är partipolitiskt obunden och religiöst neutral.”

På det utökade styrelsemötet i juni 2018 beslutade vi att följande lydelse är bättre och att det är detta vi går fram till ett årsmöte med. Vi fortsätter betona att vi jobbar med rättvisa och jämlikhet som grund. Vi har bytt ut ”utsatta grupper” till ”individer”. Vi får med jämställdhet och våld men inte på en så framskjuten position som i det förra förslaget. Vi använder begreppet ”alla former av våld” och inkluderar i detta även myndigheters/maktens våld mot socialt utsatta grupper.

Styrelsen föreslår årsmötet att följande lydelse ska gälla i portalparagrafen. Ändringen måste antas med kvalificerad majoritet.

Vers. 3 §1 Målsättning

Föreningen Equal verkar för ett jämlikt och rättvist samhälle. För att uppnå detta mål arbetar Equal med påverkansarbete för att stärka de sociala rättigheter som finns angivna i grundlagen och på olika sätt stötta utsatta individer för att dessa ska få sina rättigheter tillgodosedda. Föreningen Equal arbetar emot alla former av våld utifrån ett jämställdhetsperspektiv medFNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som grund. Föreningen är partipolitiskt obunden och religiöst neutral.

Södermalm den 26 februari 2019

Välkomna alla medlemmar!Önskar styrelsen